Прием след четвърти клас


от Administrator

От 1992 година в Математическа Гимназия "Баба Тонка" се приемат 26 ученици (една паралелка) със завършен IV клас. Този прием е ориентиран към деца, проявяващи от рано интерес към математика и информатика.

Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС НА ПМГ „БАБА ТОНКА“,
за учебната 2018/2019 година

приет на заседание на ПС, Протокол № 5 / 15.11.2017 г.,
и утвърден със заповед на директора № 175 / 05.01.2018 г.

Общи положения

1. Този регламент определя реда и условията за приемане на ученици в пети клас на ПМГ „Баба Тонка“, Русе в съответствие с чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и Раздел IV от Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

2. Приемът в пети клас е държавен план-прием и се планира в съответствие с чл. 48, ал. 3, чл. 50, ал. 3 и чл. 52 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Участие в приема

3. Право на участие в приема в пети клас в гимназията имат ученици, които успешно са завършили началния етап от основно образование в годината на кандидатстване и са се явили на Националното външно оценяване по математика в IV клас.

4. Кандидатите за прием в пети клас трябва да са участвали поне в
а) областен кръг на олимпиадата по математика – IV клас и едно национално състезание, посочено в т. 5, или
б) две национални състезания, посочени в точка 5.

5. Националните състезания, в които трябва да са участвали учениците са:
а) Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ - IV клас;
б) Математическо състезание „Питагор“ - IV клас.
Те се провеждат по регламент на МОН, в съответствие с график, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката № 09-5411 / 12.10.2017 г. /виж Приложение 1/.

Класиране

6. За участие в класирането ученикът подава следните документи до директора на гимназията:
- заявление по образец, подписано от ученик и родител;
- копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
- копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика в IV клас.
- ученици, които не са завършили IV клас в Русенска област, представят копие на служебна бележка за резултатите от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката, посочени в т. 5, издадена от началника на съответното РУО.

7. Кандидатите се класират в низходящ ред по бал, образуван от сбора от следните четири числа, пресметнати с точност 0,001:
а) резултатът от външното оценяване по математика в четвърти клас, умножен с числото 60/R_max , Rmax е максималният брой точки, който може да бъде постигнат на външното оценяване по математика;
б) средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план, умножена с числото 60/R_max , Rmax е максималният брой точки, който може да бъде постигнат от оценяването на ученика;
в) двата най-високи резултата от олимпиадата и от състезанията, посочени в точка 5., умножени с числото 60/R_max , Rmax е максималният брой точки, който може да бъде постигнат на съответното състезание, ако ученикът не е участвал в олимпиадата или в някое от състезанията резултатът се приема за нула точки.

8. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата в утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по броя на точките в състезанието „Питагор“.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по броя на точките от олимпиадата по математика – областен кръг.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по броя на точките от състезанието „Европейско кенгуру“.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по редуцирания резулт от външното оценяване по математика в четвърти клас.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по редуцираното средното аритметично от успеха по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план.

9. Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
а) близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
б) ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по т. 3 и т. 4.

Кандидатстване и записване

10. Дейностите по приемане на документи, класиране и записване се извършват от училищна комисия, определена със заповед на директора на гимназията.

11. Графикът на дейностите се определя със заповед на директора на гимназията, в съответствие с Приложение № 2.

12. При записване се представят оригиналите на документите, посочени в т. 6.

Приложения и примери за пресмятане бала на ученик

Приложение 1 - график на състезанията, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката № 09-5411 / 12.10.2017 г.
СъстезаниеДата на провежданеЗаписване за участие
1Олимпиада по математика – областен кръг - IV клас03.02.2018 г.Допуснати след общинския кръг ученици.
2Областен кръг на „Европейско кенгуру“ - IV клас17.03.2018 г.Заявление за участие до директора на училището, в което се обучава ученикът през настоящата учебна година.
3Питагор - IV клас28.04.2018 г.Заявление в канцеларията на ПМГ „Баба Тонка“ от 17. до 24. април 2018 г.Приложение 2 - График на дейностите, свързани с приема в пети клас
Вид дейностСрок
1Директорът на гимназията представя на началника на РУО мотивирано предложение за прием, прието с решение на Педагогическия съвет15.01.2018 г.
2Директорът оповестява на интернет страницата на гимназията и предоставя на началника на РУО информация за решението на Педагогическия съвет, относно методиката и критериите за извършване на класирането.15.01.2018 г.
3Началникът на РУО – Русе утвърждава държавния план-прием за пети клас и организира публикуването на интернет страницата на РУО - Русе до 10.04.2017 г.30.03.2018 г.
4Началникът на РУО – Русе организира публикуването на интернет страницата на РУО – Русе.10.04.2018 г.
5Директорът на гимназията публикува на интернет страницата на гимназията утвърдения план-прием в пети клас – брой паралелки и брой ученици.10.04.2018 г.
6Директорът със заповед определя състава и задълженията на училищната комисия по приема на ученици, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им.10.04.2018 г.
7Директорът оповестява на интернет страницата на гимназията информация за графика на дейностите по приемането на ученици в гимназията.10.04.2018 г.
8Училищната комисия приема документите на кандидатите в канцеларията на гимназията.
9Класиране на кандидатите.
10На таблото на входа на сградата се поставя информация с резултатите от класирането на учениците.
11Приетите ученици се записват в гимназията.
12Записване на ученици на свободните места /ако има такива/ - следващите по низходящ ред.
13Директорът на гимназията уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.15.07.2018 г.
14Началникът на РУО - Русе утвърждава реализирания прием.30.07.2018 г.Примери за пресмятане бала на ученик може да видите ТУК.

Класация на средните училища в България, изготвена въз основа на резултатите от МОН за НВО в 7. клас, може да видите тук.


Предстоящи събития

08 May
COMPI 2017

17 March at 1100
Кенгуру

02 April at 0600
47 Пролетна конференция на СМБПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Сурвакане 2009
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 34


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008