Прием след четвърти клас


от Administrator

От 1992 година в Математическа Гимназия "Баба Тонка" се приемат 26 ученици (една паралелка) със завършен IV клас. Този прием е ориентиран към деца, проявяващи от рано интерес към математика и информатика.

Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС НА ПМГ „БАБА ТОНКА“,

приет на заседание на ПС, Протокол № 13 / 13.09.2017 г.,
и утвърден със заповед на директора № 2 / 15.09.2017 г.

Общи положения

1. Този регламент определя реда и условията за приемане на ученици в пети клас на ПМГ „Баба Тонка“, Русе в съответствие с чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и Раздел IV от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

2. Приемът в пети клас е държавен план-прием и се планира в съответствие с чл. 48, ал. 3, чл. 50, ал. 3 и чл. 52 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Участие в приема

3. Право на участие в приема в пети клас в гимназията имат ученици, които успешно са завършили началния етап от основно образование в годината на кандидатстване и са се явили на Националното външно оценяване по математика в IV клас.

4. Кандидатите за прием в пети клас трябва да са участвали поне в
а) областен кръг на олимпиадата по математика – IV клас и едно национално състезание, посочено в т. 5, или
б) две национални състезания, посочени в точка 5.

5. Националните състезания, в които трябва да са участвали учениците са:
а) Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ - IV клас;
б) Математическо състезание „Питагор“ - IV клас.
Те се провеждат по регламент на МОН, в съответствие с график, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката № 09-1369 / 15.09.2016 г. /виж Приложение 1/.

Класиране

6. За участие в класирането ученикът подава следните документи до директора на гимназията:
- заявление по образец, подписано от ученик и родител;
- копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
- копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика в IV клас.
- копие на служебна бележка за резултатите от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката, посочени в т. 5, издадена от училището, в което е проведено състезанието.

7. Кандидатите се класират в низходящ ред по бал, образуван от сбора от следните пет числа, пресметнати с точност 0,001:
а) резултатът от външното оценяване по математика в четвърти клас, умножен с числото 60/R_max , Rmax е максималният брой точки, който може да бъде постигнат на външното оценяване по математика;
б) средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план, умножена с числото 60/R_max , Rmax е максималният брой точки, който може да бъде постигнат от оценяването на ученика;
в) трите най-високи резултата от състезанията, посочени в точка 5., умножени с числото 60/R_max , Rmax е максималният брой точки, който може да бъде постигнат на съответното състезание, ако ученикът е участвал в две състезания третият резултат се приема за нула точки.

8. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата в утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по броя на точките в състезанието „Питагор“.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по броя на точките от олимпиадата по математика – областен кръг.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по броя на точките от състезанието „Европейско кенгуру“.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по редуцирания резулт от външното оценяване по математика в четвърти клас.
Ученици с еднакви показатели и след това се подреждат в низходящ ред по редуцираното средното аритметично от успеха по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план.

9. Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
а) близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
б) ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по т. 3 и т. 4.

Кандидатстване и записване

10. Дейностите по приемане на документи, класиране и записване се извършват от училищна комисия, определена със заповед на директора на гимназията.

11. Графикът на дейностите се определя със заповед на директора на гимназията, в съответствие с Приложение № 2.

12. При записване се представят оригиналите на документите, посочени в т. 6.

Приложения и примери за пресмятане бала на ученик

Приложение 1 - график на състезанията, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката № 09-1369 / 15.09.2016 г.

Приложение 2 - График на дейностите, свързани с приема в пети клас

Примери за пресмятане бала на ученик

Класация на средните училища в България, изготвена въз основа на резултатите от МОН за НВО в 7. клас, може да видите тук.


Предстоящи събития

01 November
Математически турнири

05 November at 1000
Бобър - България

Полезни връзки

BezNasilie
МОMН
РИО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

УС'11 Боровец
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 55


Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1941, най-новият: bgdark99

Официален сайт на ПМГ "Баба Тонка" - 2008