Участие в проекти


от teach_admin

Национална програма на Министерство на образованието и науката „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

Екип от педагогическия и непадагогическия персонал на Математическа гимназия „Баба Тонка” гр.Русе реализира изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Финансирането бе отпуснато след разработен и спечелен проект от Национална програма на Министерство на образованието и науката „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”.

По проекта бяха изградени външна и вътрешна площадки за подпомагане обучението и възпитанието по БДП и подобряване качеството на знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Бенефициент -
Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента
за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на
икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията
на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.
КРАЙ: 31.12.2023 г.
Повече за дейностите по проекта може да видите: link

МГ "Баба Тонка" участва в проекта по Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Образование за утрешния ден от учебната 2019/2020 година


На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) .

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектъ т е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължително стта на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
модернизиране на методите и средствата за обучение;
повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Територ иален обхват и финансови източници

Дейностит е по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.

3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/ кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) .

Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.
В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:

Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) – 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 25 000;
Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата – 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:

Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) – 85%.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).

Повече за дейностите по проекта може да видите: link и link

Националната програма за финансиране на занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Занимани ята по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Занимани ята по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
- Дигитална креативност
- Природни науки
-Математика
- Технологии
-Изкуства и култура
-Гражданско образование
- Екологично образование и здравословен начин на живот
- Спорт
Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

В МГ "Баба Тонка" бяха сформирани следните групи:
-Клуб "Спортно ориентиране"
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Танцова група "Фолклорна плетеница"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
-Клуб "Журналистика"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-КЛУБ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "УСПЕШНИТЕ ХОРА"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
-КЛУБ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "УСПЕШНИТЕ ХОРА" - Джуниър
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
-Клуб "Тенис на корт" напреднали
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Дронове начинаещи"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие
-Клуб "Дронове напреднали"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие
-Клуб "Роботика" - Състезателна роботика с LEGO
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Немски език и странознание. "Голямата и "малката" Виена"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб "Тенис на корт" начинаещи - момичета
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Практически немски език"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб „ТТ „МАГИМ“
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
-Клуб "Тенис на корт" начинаещи - момчета
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Арт-ап"
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Изящни изкуства
-Клуб "Роботика" - Лего-зайчета
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Роботика" - Лего роботика за начинаещи
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Lego Team"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Полезна математика"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
-Клуб "Химията в бита"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята
-Клуб "Анатомия"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки
-Клуб "Да говорим английски"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб по програмиране "TeamHack"
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб „Програмиране в 9 клас“
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
-Клуб "Духът на словото"
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
-Клуб "Математическа мозайка"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
-Клуб "Математика за всеки"
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
-Клуб "Генетика"
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки
-Клуб "Лека атлетика"
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
-Клуб "Дебати 8-12"
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура

Повече за дейностите по проекта може да видите: link

Програма за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година


Общо 30 училища от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година, ПМГ „Баба Тонка“ е единственото русенско училище одобрено от подадените над 140 кандидатури на училища от всички области в България. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред. В началото на 2018 г. в избраните училища ще бъдат изпълнени заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др.
Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.
Повече за дейностите по проекта може да видите тук. Линк към сайта на проекта: тук

ПРОЕКТ "ИКТ - движеща сила за промяна в образованието"


Идентификация на проекта:

Romania- Bulgaria Cross-Border Cooperation programme 2007-2013
Ref: Project title: “ICT – a force for change in education”
Priority Axis 3 – Economic and social development
Key areas of intervention 2, Cooperation on human resources development

Applica tion Number: 2(3i)-3.2-3,
Title: “ICT – a force for change in education”
MIS-ETC: 221

Десислава Дончева - Мениджър Проект
Виорел Гета - Румънски Партньор
Георги Коритаров - ПР

Водещ партньор: ЕВРОИНТЕГРА

Партньо ри от България:
Математическа гимназия "Баба Тонка", Русе - координатор Митко Кунчев
СОУ „Емилян Станев”, Велико Търново - координатор Наталия Любенова
СОУ „Васил Левски”, Главиница - Нефие Раим

Партньори от Румъния:
Scolar “Nikolai Titulesku”, Calarasi
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Calarasi
Grupul Scolar “Alexandru Odobescu”, Lehliu Gara

ПРОЕКТ "Европа в Русе и Русе в Европа"

През лятната ваканция на 2011 г. ТТ „МАГИМ” работи по проекта „Европа в Русе и Русе в Европа”, финансиран от УН към гимназията и Община Русе. Съставът подготви на немски език постановката „Дон Жуан или Любовта към геометрията” от Макс Фриш, чиято премиера се състоя на 20.09.2011 г. С видеото на представлението ТТ „МАГИМ” участва в международен конкурс за аматьорски театри в Германия, посветен на 100-годишнината от рождението на писателя.
Представлението бе едно от културните събития в града през септември и бе посетено от русенската общественост.
Постановката на ТТ "МАГИМ" бе с продължителност час и половина – нещо, което до сега не е правено у нас – цялостно представление със съответния декор, реквизит, хореография, и то изнесено на немски език от актьори (макар и аматьори), които не са носители на езика.

ПРОЕКТ "Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията"

През тази учебна година започна проект, чиято идея е създаване на иновативна система за обучение, творчество, интеграция и възпитание, обединяваща в едно традиционните форми за работа с ученици с възможностите за електронно обучение, изпозвайки ИТ и Интернет, методи на самообучение и самовъзпитание. Водещата организация е Частна профилирана гимназия “Академик Любомир Илиев”, гр. Пловдив, а партньори са Образцова математическа гимназия “Академик Кирил Попов”, гр. Пловдив и Математическа гимназия “Баба Тонка”, гр. Русе. Проекта е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора” на Европейски Социален Фонд и МОМН на Република България.
Повече за работата по проекта може да прочетете тук.

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ "Европа отива на театър"

От 2007 година МГ “Баба Тонка” е партньор в международен проект по програма Коменски. Темата на проекта е “Европа отива на театър” и включва междукултурен обмен и съвместна работа на ученици и учители от няколко европейски училища - Малта, Германия, Италия, Турция и България. През първата година от проекта учениците ще изучават европейските приказки, а през втората - различни европейски литературни жанрове. Дейностите по проекта ще бъдат публикувани на интернет страница, а представленията ще бъдат записани на DVD. Всички истории, върху които са работили участниците ще бъдат събрани и издадени в малка книжка. В края на втората година ще се изработи общ календар-сувенир.

ПРОЕКТ НА ТЕМА “Имате ли цел или нямате”, 4-10.11.2007 г., ИСТАНБУЛ

През месец ноември 2007 година група ученици от МГ “Баба Тонка” взе участие в Международен младежки проект в Истанбул, Турция. В работата по проекта се включиха групи младежи от Португалия, Швеция и България. 22 младежи от 4 различни европейски страни в продължение на една седмица дискутираха проблема за липсата на цели у младите хора и направиха нови открития за себе си и за връстниците си.

В проекта участваха Кристина Русимова (12а клас), Тихимир Тодоров (12в клас), Илиян Иванов (12в клас), Николай Вълчев (12в клас) и Даниел Данев (11а клас). Ръководител на групата ученици беше г-жа Росица Лясковска, учител по информатика и ИТ.

11 ГОДИНИ СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ МГ "БАБА ТОНКА" - РУСЕ И BRG "KEPLER" - GRAZ‚ AUSTRIA

През 2003 година се навършват 11 години от началото на връзката между двете училища. Този период е белязан с богата съвместна дейност - участие в олимпиади по математика, изложби‚ гостуване при отбелязване на важни годишнини, обмен на учебници и други. В Австрия на немски език бяха изготвени два свитъка със задачи от олимпиадата по математика в България и от Балканиадата в помощ на извънкласната работа по математика. Възникването и развитието на отношенията бяха възможни благодарение на директора на гимназия Кеплер - Алберт Лоренц и учителят по математика Ерих Виндшбахер. Езиковата бариера не беше проблем благодарение на всеотдайната работа на г-жа Анка Димова - учител по немски език.

ТОТТОРИ ХИГАШИ, ЯПОНИЯ

През 1999 г. по време на участие в тур, финансиран от Японската федерация д-р филос. М. Желязкова съдейства за създаването на дружески връзки между МГ "Баба Тонка" и училището Тоттори Хигаши от гр. Тоттори, Япония.
През следващите две учебни години нашите връзки включваха размяна на сведения за училищата и снимков материал, във връзка с това размяна на картини, рисунки, художествена фотография и калиграфии, които бяха представени две изложби: през месец март, 2000 г. в гимназията и през месец март 2001 г. във фоайето на Пленарна зала в сградата на общината в Русе. Първата изложба беше открита от първия секретар на посолството на Япония в България господин Тошио Сугиура.
На нашите японски приятели ние изпратихме 300 мартеници с пожелание за здраве и успехи. Въпреки разстоянието и културните различия ние показваме как младите хора на нашата планета могат да контактуват и се опознават взаимно в името на по-доброто ни общо бъдеще.
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Коледен концерт 12.12.2009 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 109


Онлайн

Гости: 5
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008