Устав на Училищното настоятелство


от teach_admin

У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" – РУСЕ

Приет от Общо събрание на 5. декември 2001 г.
и изменен на 31 март 2015 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" - РУСЕ", наричано по-долу за краткост „СДРУЖЕНИЕТО“, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете му не отговарят за задълженията на Сдружението.

НАИМЕНОВАНИЕ


Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" - РУСЕ“, което може допълнително да се изписва и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС


Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. Русе, а адресът на неговото управление е: 7000 Русе, ул. „Иван Вазов“ № 18.

ЦЕЛИ


Чл. 4. Основни цели на Сдружението са:
Да обедини усилията на родителската и друга общественост за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на Математическа гимназия "Баба Тонка" в гр. Русе.


СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Чл. 5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на Гимназията, както и за решаване на текущи въпроси, свързани с дейността му.
2. Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства на Гимназията.
3. Подпомага Гимназията за възстановяване и увеличаване на нейните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване.
4. Подпомага изграждането и поддържането на материално- техническата база на Гимназията.
5. Съдейства при организиране на ученическото хранене и подобряване на битовите условия на ученици и учители.
6. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на учениците.
7. Участва при определяне на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците.
8. Подпомага и съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.
9. Подпомага повишаването на квалификацията на работещите в Гимназията.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 6. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета, Устава и Решението на учредителното събрание. Вписва се в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружението е обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи, частни фирми, физически и юридически лица за подпомагане развитието на Математическа гимназия "Баба Тонка" и за подобряване качеството на образователно- възпитателния процес. Целите на сдружението ще се постигат чрез:
1. Обсъждане и изготвяне на предложения пред съответните органи за перспективното развитие на Гимназията, както и за решаване на текущи въпроси, свързани с дейността му.
2. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства на Гимназията.
3. Възстановяване и увеличаване на имотите на Гимназията и тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване.
4. Изграждане, ремонтиране и поддържане на материално- техническата база на Гимназията.
5. Подобряване организацията на ученическото хранене и битовите условия на ученици и учители.
6. Създаване и реализиране на възпитателно- образователни програми по проблеми на обучението и възпитанието на учениците.
7. Участие при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците.
8. Включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.


СРОК


Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО


Чл. 9. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

Придобиване на членство


Чл. 10. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите ­ юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете


Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. Да участват в управлението на Сдружението.
2. Да бъдат информирани за неговата дейност.
3. Да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.
4. Да се ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението.
2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му.
3. Да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
4. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство


Чл. 16. Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението.
2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. - прекратяване юридическата личност на член на Сдружението.
3. С изключването.
4. С прекратяване на Сдружението.
5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 17. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:
1. Нарушава предвидените в чл.12 задължения.
2. Извър ши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 18. (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:
1. Не е направил встъпителната си или вноска по чл. 52 и чл. 54 в предвидения срок.
2. Не е внесъл или е просрочил членския си внос.
(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 20. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ


Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от делегати - родители, учители и общественици.
1. Директорът на училището е по право член на събранието.
2. Родителите на учениците от всеки клас делегират един родител за член на Общото събрание.
3. Педагог ическият съвет делегира пет учители.
4. Директор ът на училището поканва за участие в Общото събрание пет общественици.
5. До избирането на нови делегати /училищни настоятели/ старите училищни настоятели изпълняват функциите си.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание


Чл. 22. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава.
2. Приема правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност.
3. Избира и освобождава председател и членовете на Управителния съвет.
4. Приема и изключва членове.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
6. Взема решение за участие в други организации.
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
9. Приема бюджета на Сдружението.
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
12. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
13. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.
14. Общото събрание е оправомощено да взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на Сдружението и обременяването им с тежести с квалифицирано мнозинство (2/3 от общия брой).


Свикване


Чл. 23. (1)Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.
(2). Общото събрание се свиква чрез писмена покана, поставена на видно място на таблото за обявления в сградата на гимназията, където се намира седалището и управлението на Настоятелството, най-малко един месец преди насрочения ден. Таблото се намира на втория етаж, в коридора до канцеларията. Същата се публикува в същия срок и на интернет страницата на МГ „Баба Тонка“.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. По въпроси, невключени в обявения в поканата дневен ред, решения не се взимат.
(4) В случай на извънредно свикване на Общо събрание, във връзка с неотложни събития, поканите се изпращат до всеки член на Общото събрание най- малко 7 дни преди самото събрание.

Чл. 24. Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения


Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

Чл. 26. Към датата на обявяването на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум


Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване


Чл. 28. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси


Чл. 29. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, негов съпруг или роднини по права линия ­ без ограничения, по съребрена линия ­ до четвърта степен, или по сватовство ­ до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения


Чл. 30. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол


Чл. 32. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание - се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол


Чл. 33. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Чл. 34. Управителният съвет се състои от 7 лица ­ членове на Сдружението. Членовете на Сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.
Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение.

Мандат


Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от 2 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Правомощия


Чл. 36. Управителният съвет:
1. Определя обема на представителната власт на членовете си.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Определя касиер и счетоводител на Сдружението.
4. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав.
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това.
8. Определя адреса на Сдружението.
9. Приема правила за работата си.
10. Взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

Заседания


Чл. 37. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 2 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие ­ от избран от Управителния съвет негов член.

Решения


Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 36, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ ­ с мнозинство от всички членове.

Контрол


Чл. 41. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


Отговорност на членовете на Управителния съвет


Чл. 42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Чл. 43. Общото събрание избира от своя състав председател на Управителния съвет, който:
1. Свиква и ръководи заседанията на Сдружението.
2. Организира дейността на Сдружението в съответствие с Устава, Правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства и решенията на Сдружението.
3. Представлява Сдружението пред държавните и общинските органи, както и пред всички други юридически и физически лица.
4. Участва в работата на педагогическия съвет и има право да внася материали за обсъждане.
(2) Председателят може да делегира част от правомощията си на някой от членовете на Управителния съвет.

Чл. 44. Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

КЛОНОВЕ


Чл. 45. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най­ малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 48. Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.


ИМУЩЕСТВО


Чл. 49. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху интелектуална собственост, ценни книжа, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА


Чл. 50. (1)Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения и завещания от физически и юридически лица, спонсорство, управление на придобитите имоти и ценни книжа, лихви.
(2) Средствата могат да се набират чрез нарочно създадени за тази цел фондове.

Имуществени вноски на членовете


Чл. 51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 52. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер на 10 лв. за всяка учебна година, платим до 31 декември, като за забава дължат лихва в размер на 10 % за всеки просрочен месец.

Чл. 53. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност


Чл. 54. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
1. Да отдава под наем и под аренда недвижимо и движимо имущество на Сдружението.
2. Да отстъпва срещу заплащане ограничени права върху интелектуална собственост.
3. Да създава интелектуални продукти и да ги отчуждава в полза на настоятелството.
4. Да разработва и предоставя срещу заплащане софтуерни продукти.
5. Да организира курсове за подготовка на ученици по различни предмети.
6. Да организира курсове за компютърна грамотност на ученици и възрастни.
7. Да организира семинари и конференции.
8. Да извършва услуги срещу заплащане.
9. Да организира състезания и конкурси с определена от Управителния съвет такса за участие.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.
(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество


Чл. 55. (1) Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.
(2) Безвъзмездното разходване на средства собственост на Сдружението е допустимо само за постигане целите на Сдружението, но до размер 9/10 от общия размер.
(3) Средствата набрани чрез фондовете по чл. 50, ал. 2 се разходват съобразно горните разпоредби и вътрешните правила на тези фондове.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ


Чл. 56. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 57. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 58. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА


Чл. 59. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Този Устав е приет на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА" - РУСЕ", проведено на 05.12.2001 год. в гр. Русе. Промените в Устава са приети на Общо събрание, проведено на 31 март 2015 г. в гр. Русе.
§ 2. Списъкът на членовете, подписали Устава, да се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.


Предстоящи събития

Няма предстоящи събитияПолезни връзки

BezNasilie
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Конкурс "Най-красиво и вкусно коледно ястие"
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 19


Онлайн

Гости: 4
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008