История на училището


от teach_admin


Алманах 1864-2014

Математическа гимназия "Баба Тонка" е училище с вековна история, наследник на Девическото училище в Русе. От 1970 година е профилирана математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и биология и с итензивно изучаване на английски език.
През 1989 г. излиза от печат книгата "И миналото вълнува", написана от Евгения Антонова, учител по философия в гимназията. Това е първият опит задълбочено да се представи историята на гимназията от 1864 до 1988 г.

Тук ще представим най-важните събития в историята на МГ "Баба Тонка":
 • През 1864 г. Русенското девическо училище се обособява като самостоятелно класно училище със собствена сграда - справка на Националния музей на образованието в Габрово /изх. № КП 020401/164 от 09.03.1987 г./.
 • През 1864 г. по случай празника на Кирил и Методий е организирана манифестация на учениците.
 • Под ръководството на Драган Цанков Девическото класно училище се оформя като четирикласно през 1867 г.
 • През 1886 г. се приема първият правилник за управление на училището.
 • От 1894 г. се води книга за вписване на зрелостни свидетелства /дипломи за средно образование/.
 • В началото на 1895 г. се създава училищната библиотека.
 • С решение на Министерството на просветата № 3240 от 20.03.1898 г. гимназията се преименува в Русенска градска девическа гимназия "Княгиня Евдокия".
 • През 1907/08 г. е образувано първото Родителско-учителско сдружение - обществена форма за подпомагане на училището във всестранната му дейност.
 • На 14.05.1909 г. е положен първият камък на новата сграда на училището по проект на архитект Едуард Винтер. Проектът се съхранява в държавен архив - София под № 161, фонд 243, опис 2.
 • Със заповед № 2484 от 10.07.1922г. на МНП гимназията се преименува на Русенска девическа гимназия "Баба Тонка".
 • С писмо № 37865 от 26.12.1922 г. МНП определя 22 март за патронен празник на училището. Първият патронен празник е честван на 22.03.1923 г.
 • През 1931/32 г. гимназията е ревизирана от министъра на просветата Константин Муравиев.
 • През 1935 г. с нотариален акт № 107, регистър 6138 по дело № 1152/1935 слетите гимназии "Княз Борис" и "Баба Тонка" купуват недвижим имот в местността "Свети Константин и Елена" с площ 7750кв.м. През 1938 г. там се построява масивна двуетажна сграда - летовище по проект на архитект Л. Ю. Динолов.
 • На 16.06.1937 г. се ражда престолонаследникът на България – Симеон Сакскобургготски. В чест на събитието всички оценки на учениците се повишават с една единица.
 • На 22.03.1938 г. училището се сдобива със знаме.
 • На 03.03.1939 г. се освещава новата сграда, но е готово само източното крило.
 • През 1940/41 г. гимназията е посетена от министър- председателя и министър на народната просвета Богдан Филов.
 • 1950 г. гимназията е преобразувана от девическа във Второ единно средно смесено политехническо училище "Баба Тонка".
 • През 1950/51 г. се предава новопостроеното южно крило.
 • През 1952 г. летовището във Варна е включено в системата на пионерските лагери.
 • През 1958/59 г. се построяват два физкултурни салона - един над друг, със съблекални.
  През 1960/61 г. училището се преобразува във Втора политехническа гимназия "Баба Тонка".
 • През 1960/61 г. са открити две паралелки със засилено изучаване на математика.
 • През 1961/62 г. е нивелиран и асфалтиран двора на гимназията, като са направени две баскетболни и три волейболни игрища.
 • През 1968/69 г. е направен основен ремонт – нова отоплителна инсталация, електрическа инсталация и радиоуредба във връзка със 105 годишнината.
 • През 1969 г. се създава маршът на гимназията по текст на учителката по химия Стела Моцинова и музика на композитора Александър Владигеров.
 • С указ № 456 от 09.05.1969 г. гимназия "Баба Тонка " е наградена с орден "Кирил и Методий" - I-ва степен.
 • Със заповед № Д-07 от 20.06.1970 г. на министъра на народната просвета Втора политехническа гимназия "Баба Тонка" се профилира в гимназия със засилено изучаване на математика и физика. Приемът на учениците става след завършване на VII клас с конкурсен изпит по математика. През 1970/71 г. са приети ученици в 4 физико-математически и 2 математически паралелки от Русенски, Силистренски и Разградски окръг.
 • На 07.03.1972 г. министърът на народната просвета Ст. Василев посещава училището.
 • Със заповед № 1957 от 02.06.1972г. Политехническа гимназия "Баба Тонка" се трансформира в Математическа гимназия "Баба Тонка".
 • От 1973 г. /ДВ брой 63/ Националният институт за паметниците на културата обявява сградата на училището за паметник на културата с местно значение /№ 198 в списъка/. След актуализацията на списъка сградата е под № 56 в ДВ, брой 6 от 1995 г.
 • През 1974/75 г. в гимназията се създава център по изчислителна математика, оборудван с ЕИМ ЕС-1020.
 • През 1976/77 г. е оборудван стрелкови комплекс в приземието. Обзавежда се модерен комплекс по биотехнологии.
 • С писмо № II-1-1297 от 30.05.1977 г. МНП разрешава прием на една паралелка с профил физика от учебната 1977/78 г.
 • От 02.01.1984 г. се въвежда петдневна работна седмица с решение на ОНС, изх. № 1139 / 27.12.1983 г.
 • Със заповед № РД-14-21 от 04.05.1984 г. МНП разрешава от учебната 1984/85 г. в МГ "Баба Тонка" да се разкрие по една паралелка с профил химия и биология.
 • С писмо № 06-17-18 от 07.06.1988 г. министърът на просветата Илчо Димитров разрешава от учебната 1988/89 г. обучението да се води и със засилено изучаване на английски език /подготвителен клас/.
 • С указ № 656 от 20.04.1989 г. гимназия "Баба Тонка" е наградена с орден "Народна република България" - I-ва степен / отменен /.
 • На 23.05.1989 г. е открит Училищния музей. Една година по-късно той става първенец в Националния преглед.
 • На 18.12.1989 г. Колегиума на МНП взе 24 решения във връзка с критиките към образователната система и за премахване на пречките пред развитието на българското училище. Особено важно бе, че Министерството:
  • отменя от учебната 1990/91 г. Учебно- професионалните комплекси (УПК) поради доказаната им неефективност;
  • отменя оценката за поведение на учениците;
  • отменя педагогическите характеристики на учениците;
  • отменя задължението на директорите да изпращат в по-горестоящите органи справки за успеха и поведението на учениците;
  • разрешава от учебната 1990/91 г. всички училища да имат след VІІ клас подготвителни класове за изучаване на чужд език;
  • отменя строевия устав за училищата и други;
  Така без широко обсъждане, без задълбочен анализ и без промяна в закона беше извършена дълбока промяна в училищното образование. Последиците са – влошаване на дисциплината и резултатите. Както ще се види 20 години по - късно отново ще има поведение, униформи, характеристики, отчети на директорите и др.
 • На 01.03.1990 г. директорите на МГ "Баба Тонка" и ЕСПУ "Христо Ботев" предлагат на председателя на ИК на ОбНС имотът в местността "Свети Константин и Елена" да бъде върнат на двете училища.
 • 1990-91 г. - за последен път се приемат ученици в една паралелка с профил „физика”.
 • С решение №154 на ВрИК на ОбНС-Русе, прието с протокол № 22 от 14.06.1991 г., в МГ "Баба Тонка" се обособява самостоятелно счетоводство, считано от 01.07.1991 г.
 • След завършване на учебната година е издаден Годишник, в който е отразена цялостната дейност на гимназията. Така е възстановена практика съществувала преди 09.09.1944 г.
 • 1991/92 - за първи път се приемат ученици със завършен ІV клас – една паралелка по идея на проф. Асен Дончев от Варна. По – късно излизат Решение № 315 на Общински съвет - Русе – протокол № 39 от 14.09.1995 г. и писмо на МОНТ, изх. № 670195 от 14.06.1995 г. във връзка с този прием.
 • 01.07.1992 г. - проф. д-р Н. Василев - министър на МОН издава заповед № РД - 09-569, според която всяко общообразователно училище приема собствен учебен план, на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 от ППЗНП и при спазване на държавния учебен план. След приемането от педагогическия съвет учебният план на училището се утвърждава от директора. Така след приемането на новия Закон за народната просвета през 1991 г. за първи път всяко училище състави собствен учебен план и прилагането му започна от учебната 1992/93 г.
 • 1992/93 – За първи път е изграден Училищен съвет – 5 учители, 5 ученици и 5 родители с Председател доц. к.т.н. Марко Тодоров. Съществува до 1995/96 г., когато се създава Училищно настоятелство.
 • 1993/94 г. - след завършване на учебната година е издаден Годишник, в който е отразена цялостната дейност на гимназията. Така е възстановена практика съществувала преди 09.09.1944 г.
 • На 22.08.1995 г. след съдебни процедури Върховният съд на Република България утвърждава решението на Окръжен съд - Варна за връщане на летовището на двете училища.
 • От 1995/96 учебна година се приема една паралелка ученици, завършили IV клас / Решение № 315 на Общински съвет-Русе - протокол № 39 от 14.09.1995 г. и писмо на МОНТ, изх. № 670195 от 14.06.1995 г. /.
 • На 23.01.1996 г. съдия-изпълнител осъществява въвод във владение на летовището.
 • На 13.03.1996 г. делегатско събрание учредява Училищно настоятелство към МГ “Баба Тонка” с председател на Управителния съвет е доц. д-р Марко Тодоров.
 • От 27 до 30 май 1996 г. в почивната станция в КК “Св. св. Константин и Елена” гимназията организира международен семинар “Работа с изявени ученици по математика”. Ръководител на програмния комитет е акад. Петър Кендеров, а на организационния комитет – кмета на Община Русе – Димитър Калчев, възпитаник на гимназията.
 • С решение на педагогическия съвет на 05.07.1996 г. е приет отличителния знак (емблема) на МГ “Баба Тонка”. Автор е Евелина Атанасова, завършила гимназията през 1975 г.
 • На 30.06.1997 г. в аулата на гимназията тържествено е връчена диплома с регистрационен номер 10 000 на първенеца на випуск 1997 – Добрин Драганов.
 • С писмо № 670115 от 05.02.1998 г. министърът на образованието Веселин Методиев утвърждава експериментални учебни програми по "Компютърна техника" за V, VI и VII клас в МГ "Баба Тонка". Обучение по информационни технологии в V-VII клас за всички училища в България се въвежда от учебната 2006/2007 година.
 • От 24 август до 24 октомври 1998 г. се извърши основен ремонт – измазване и боядисване на всички коридори, финансиран от Община Русе.
 • 1998-99 г. - за пръв път се приема една паралелка с профил „информатика”.
 • На 19.04.1999 г. училището получава нов печат с държавен герб.
 • От 03.09.1999 г. училището е асоциирано към ЮНЕСКО.
 • На 12.10.1999 г. в аулата на МГ "Баба Тонка" министър- председателят на България Иван Костов открива семинар на тема "Българските национални интереси и мястото им в стандартите по история". На семинара присъстват министърът на образованието Веселин Методиев и областният управител Йордан Борисов. В книгата на гимназияна министър Методиев написва: “Бъдете живи, здрави и силни българи”.
 • Със заповед РД-14-24/20.03.2000 г. на Министъра на образованието и науката Вечерна гимназия “Захари Стоянов” се закрива. От 15.09.2000 г. сградата е изцяло на разположение на МГ "Баба Тонка".
 • От 19 до 25.09.2001 г. се провежда ефективна стачка на учителите поради системното неизплащане на заплатите.
 • От 16.10.2000 г. до 30.07.2001 г. се извършва основен ремонт на сградата - фасада, покрив и дограма, по проекта "Красива България", финансиран от посолството на Холандия.
 • 08.11.2004 г. - в гимназията е пусната в действие автоматизирана система за информиране на родителите при отсъствие на ученика чрез SMS през интернет. Системата е разработена съвместно от МГ „Баба Тонка” и фирма „Инфосърф”. Това е първата подобна система в страната. Поради ограничаване на тази възможност от мобилните оператори, след две години използването на системата е преустановено. За този период броят на неизвинените отсъствия намаля с около 30 %.
 • На 08.01.2005 г. в аулата се състоя премиерата на телевизионния филм “35 години МГ” направен със средства на Христина Ганева. Филмът е излъчен по кабелна телевизия в Русе.
 • С решение на педагогическия съвет, протокол №6 от 07.02.2005 г. е приет девиза на МГ “Баба Тонка” – “ИДЕИТЕ НАМИРАТ БЪДЕЩЕ”, автор е ученичката Станислава Ганчева от X а.
 • На 18.03.2005 г. водогрейните котли за отопление на сградата преминават към използване на природен газ (МГ е първото газифицирано училище в Русе).
 • На 22.03.2005 г. е открита мраморна плоча, поставена на входа на сградата, с герба и девиза на МГ “Баба Тонка”. Плочата и бронзовата отливка са изработени от Георги Радулов, възпитаник на гимназията. Той подарява и бронзов бюст на Баба Тонка и изработва 20 плакета с герба и девиза за награждаване на първенците на випуски.
 • На 22.03.2005 г. в Пантеона на възрожденците, по идея на арх. Цвети Русинов, беше организирана заупокойна молитва за Баба Тонка от Русенския митрополит Неофит. Така беше възстановена традиция прекъсната през 1944 г.
 • На 21.04.2005 г. е учредено ДЗЗД “ПРОСВЕЩЕНИЕ” между СОУ “Христо Ботев” и МГ “Баба Тонка” за съвместно стопанисване на почивната станция.
 • 18.05.2005 г. – представен е първият компактдиск на групата за младежки песни „Функция на времето”, подготвен от Анелия Гяурова – учител по музика и записан в студиото на Пламен Мирчев – възпитаник на гимназията.
 • 15.06.2005 г. – излиза Решение № 1665-І на областния управител, с което се определя размера на жилищните компенсаторни записи, с които се обезщетява МГ „Баба Тонка” – 46 900 лв. Така приключва проточилата се седем години сага за обезщетение на гимназията за отнетия от държавата имот – дарение от Александър Елисицин по закона „Лучников”. С парите от продажбата на записите е ремонтиран кабинет № 7 и са купени други уреди и пособия за подобряване на учебния процес.
 • 2005/06 – за часовете по физическо възпитание и спорт е въведено игрално облекло – тениска с надпис МГ „Баба Тонка” и логото на гимназията.
 • На 03.05.2006 на двора на гимназията за пръв път се организира надиграване между паралелките с народни танци.
 • На 06.06.2006 е възстановена една съществувала и преди практика – Ден на ученическото самоуправление.
 • 20.08. – 20.09.2006 г. - със средства от програмата за енергийна ефективност на МОН е подменена дървената дограма с PVC и стъклопакети. Старата дограма остана на физкултурните салони, аулата, сутерена и прозорците по стълбищата.
 • На 01.01.2007 г. България става член на Европейския съюз. Всички ученици и учители правят обща снимка пред сградата на Община Русе на 28.03.2007.
 • 10.04.2007 г. - пусната е в действие озвучителната уредба за коридорите, направена изцяло със средства на Настоятелството.
 • От 24.09. до 02.11.2007 г. почти всички учители от гимназията участваха в ефективната стачка породена от недостатъчното финансиране на образованието и незаинтересоваността на правителството. Това беше най – голямата и най – продължителна стачка в историята на България.
 • Учебната 2007/08 година е година на важни промени в средното образование, извършени от министър Даниел Вълчев:
  • Въвеждат се два задължителни държавни зрелостни изпити (ДЗИ) – по български език и литература и по един предмет по избор от ученика.
  • Въвежда се системата на делегиран бюджет за всички училища, като финансирането е на брой ученици (старата система беше на брой паралелки).
  • Заплатите на учителите и непедагогическия персонал се определя на базата на вътрешни правела.
 • На 15.09.2008 г., при откриване на учебната година, бяха раздадени безплатни учебници на учениците от V, VІ и VІІ клас. Така е възстановена една съществувала и преди практика.
 • Новости през 2009/10 учебна година:
  • възстанови се ходенето на училище със задължително ученическо облекло;
  • възстанови се изготвянето на педагогически характеристики за учениците;
  • въведени са длъжностите „младши учител”, „учител”, „старши учител”, „главен учител” и „учител методик”;
  • премахнати са приемните изпити след VІІ клас за профилирани гимназии и бяха заменени с външно оценяване за всички ученици.
 • През учебната година за първи път комисия от учители разработи училищен Правилник за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в изпълнение на ПМС № 33 от 15 февруари 2013 г., ДВ. бр. 17 от 21 февруари 2013 г. Заради високите резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература гимназията получи допълнителни средства за стипендии над държавния стандарт.
 • На 18.06.2013 г. в Пленарна зала на Община Русе, кметът Пламен Стоилов тържествено връчи почетна значка на общината и диплома с регистрационен номер 12 000 на първенеца на випуск 2013 – Мартин Илиев. Той получи и плакет от директора Митко Кунчев.
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Отбелязване на Хелуин
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 22


Онлайн

Гости: 7
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008