Румен Иванов Горанов

 

Образование

 

1983г., ВТУ „Кирил и Методий”, магистър, българска филология

1975, ТСА – Русе, строителен техник

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: I степен

 

Тема

„Модерният театър – театър на преднамереното усложняване на дискурса”, ИПКУ „Д-р Петър Берон” – Варна, 1993г.

 

Публикации

 

„Ботевият модел на света”, сп. „Родна реч”, кн.7, 1994г.

„Алековият панаир на суетата”, сб. „Избрани статии на сп. „Родна реч”, С, 1994г.

„Докога ще пеят лъжливи петли?”, в. „Литературен форум”, бр. 10, 1994г.

„Бунтът на Йовковия Сизиф”, „Родна реч”, кн.10, 1993г.

„Човешката драма на Султана”, „Родна реч”, кн.7, 1993г.

„За любовта на Хамлет и Офелия”, сб. „Интерпретация и оценка на литературната творба”, Русе, ВТУ „А. Кънчев”, 1994г.

„Открит диалог със съвременника”, сп. „Пламък”, кн.2, 1985г.

„Последната нощ на Сократ” – една малка Библия в човешката екзистенция”, сп. „Театър”, кн. 11-12, 1995г. и др.

 Присъдена през 1996г. от СУ „Св. Климент Охридски”

Над 50 статии в национални издания /сп. „Родна реч”, „Дарба”, „Пламък”, „Театър”, в. „Литературен форум” и др./, литературнокритически статии в литературни сборници по повод на национални и международни конференции, в електронни издания, рецензии и редактиране на учебни помагала, художествени и исторически издания.

Автор съм на книгите: „Геометрия на текста”, Русе, 2000г.; „Отвъд хоризонта на словото”, Русе, 2000г.; „Алеко – модернист?”, Русе, 2003г.

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

Средносрочни: „Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви”, една седмица, НИОКСО – Банкя; „Създаване на професионално портфолио на учителя”, 20ч., ДИКПО – Варна; „Обучение на оценители по БЕЛ”, 20ч., ЦКОКО – София; „Подготовка и управление на проекти”, 20ч., Фондация „Европартньори” – София; „Базови и специфични компютърни умения”, 40ч., НПЦ – София; „Интерактивни методи”, 20ч., Център „Отворено образование” – София; и др.

 

Краткосрочни: „Любовната тема в българската литература”, 8ч., ДИКПО – Варна; „Творчеството на Змей Горянин”, 8ч., РУ „А. Кънчев”; „Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивната дисциплина и климат в училище”, 8ч., Фондация „Човек плюс” – София; „Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми”, 14ч., ДИКПО – Варна; „Обучение на обучаващи по прецизност и стил”, 8ч., НПЦ – София; „Умения за ефективна работа в екип”, 16ч., Фондация „Европартньори” – София; и др.

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 36

 

Педагогически стаж в МГ: 10

 

Месторабота: 32г.

(1990 – 1998) ТЗ „Асен Златаров”, учител по БЕЛ

(1998 – 2001) АГ „Гео Милев”, учител по БЕЛ

(2001 – 2005) АГ „Гео Милев”, пом.-директор

(2005 – 2016) МГ „Баба Тонка”, учител по БЕЛ

 

Награди и отличия

 

Наградата на в. „Литературен форум” (1997), Грамота от Съюза на учените – Русе (2009), Почетен знак на Съюза на учените (2014), Грамота на МГ „БабаТонка” (2009)

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: учител

 

Преподава по:

БЕЛ, ІХ клас, ЗП

БЕЛ - 9 клас, СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

Комисията по даренията, Комисията по диференцираното заплащане

 

Владеене на чужди езици

 

 

Компютърна грамотност

 

Bottom of Form