Ася Иванова Кулева

 

Образование

 

1984 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Велико Търново

магистър

българска и немска филология

Член на Дружеството на преподавателите по немски език в България

Член на Съюза на свободните писатели в България

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: I степен

 

Тема

II ПКС: „Креативното писане като необходим елемент от умението Писане в преподаването и изучаването на немски като втори чужд език”, 2012 г., ШУ „Епископ Константин Преславски”: ДИКПО – гр. Варна

I ПКС: „Драма педагогиката и продуктивни драма педагогически техники в чуждоезиковото обучение и в частност по немски като чужд език”, 2015 г. ШУ „Епископ Константин Преславски”: ДИКПО – гр. Варна

 

Публикации

 

1. LEIDENSCHAFTEN, DIE KEINE LEIDEN SCHAFFEN. Kreatives Schreiben und Dramaspiel im Fremdsprachenunterricht. В: BDV Magazin.  Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes. Dezember, 2014, Sofia, S. 14-19

2. 1.NICHTS IST UNMÖGLICH. Max Frisch in Ruse. В: http://bdv-bg.eu/?page_id=213

3. Dramapädagogik? Theaterpädagogik? Oder beides? В: BDV Magazin.  Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes. Dezember, 2015, Sofia, S. (под печат)

1.„Философско-нравственото изпитание на човека в романа „Майстора и Маргарита” на М.А.Булгаков (в сравнителен план с „Фауст” нс Й.В.Гьоте”)”

В: Сборник от Републиканската студентска научна сесия 1.-2. ноември 1984 г. Велико Търново, Университетска печатница при ВТУ „Кирил и Методий”, 1984

2.„Вината в нравствено-етичното битие на героите от романа „Майстора и Маргарита” на М.А.Булгаков”.

В: XI пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ „Кирил и  Методий” (доклади, наградени на секционните заседания). Велико Търново, Университетска печатница при ВТУ „Кирил и Методий”, 1985, с.25-313. „Философско-нравственото изпитание на човека в романа „Майстора и Маргарита” на М.А.Булгаков (в сравнителен план с „Фауст” нс Й.В.Гьоте”). София, ОКБСД, 1986, 61 с.

4. „За езотеричния код на една метаезикова ситуация в романа „Майстора и Маргарита” на М.А.Булгаков” В: „Проглас”, Велико Търново, Университетска печатница при ВТУ „Кирил и Методий”, кн. 1, 1986

5. „За нравствените устои на живота („Прощаване с Матьора” и „Пожарът” на Валентин Разпутин)” В: „Литературна мисъл”, София, БАН, кн. 8, 1987, с. 56-63

6. „Проблемът за избора в романа „Майстора и Маргарита” на М.А.Булгаков (в сравнителен план с „Фауст” нс Й.В.Гьоте”)” В: „Нови изследвания по съветска литература. От Октомври до наши дни” София, Издателство на БАН, 1989, с.88-96

7. „Какво би станало, ако...” или за пясъчния часовник в ръцете на играещия творец (Художественият всемир на романа „Майстора и Маргарита” на М.А.Булгаков)

В: „Демократически преглед”, София, бр.8/9, 1996, с.459-482

8. „Полемичната рецепция на учението на Петър Дънов в етико-философската система на Емилиян Станев”. В: „Емилиян Станев – личност и творческа съдба. Сборник доклади”, София, Литературен форум, 1997, с. 100-108

9. „Инициацията на самопрокудения дух и завръщането към самия себе си (Библейски локус и хронос и техните корелати в романа „Антихрист” на Емелиян Станев” В: „Арнаудов сборник. Доклади и съобщения” т.1, Русе, 2000, с. 164-167

 

Квалификационни курсове и обучения

 

„Теоретични и практически аспекти на чуждоезиковото обучение (ЧЕО) в гимназиалния етап на българското училище” 3.08.2009 – 13.11.2010 г. ДИПКУ – гр. Варна и ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

1.„Erlebte Landeskunde am Beispiel Österreichs“, КултурКонтакт – Австия, МОН, 29.06. – 13.07.1996 г., гр. Виена

2.„Deutschland nach der Wende“, МОН, Гьоте институт – гр. София, 3.-16.08.1997 г., Международен младежки център Зоненберг (Браунлаге), Германия

3.“Theater im Unterricht” Goethe-Institut, 11.-24.08.2002 , Goethe-Institut – Berlin, гр. Берлин, Германия

4.„Alternative Lehr- und Lernmethoden”, 10.-14.03.2003, Институт за повишаване на квалификацията на учителите - гр. София  и КултурКонтакт – Австрия, гр. София

5.„Учителско портфолио – знак за качество на педагогическата дейност”, 8.-9.09.2006 г., МОН, РИО – гр. Русе

6. „Erklär  mir Österreich”28.-29.10.2006 г. КултурКонтакт – Австрия, гр. Русе

7.„Базови и специфични компютърни умения” (40 ч.), МОН, НПЦ, Майкрософт България, ноември – декември 2006 г., гр. Русе

8. "Unterrichtsprojekte für die Sekundarstufe" (120 ч.)  , Goethe-Institut, 13.7.-2.8.2008, гр. Швебиш Хал, Германия

9. „Проектната работа в обучението по немски език като чужд език” (40 ч.), ДИПКУ – Варна и КултурКонтакт Австрия,  30.09.-4.10.2008г., гр. Варна

10. Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България на тема „Немски като чужд език. Преподаване, учене, оценяване” 27.-29.03.2009 г. гр. Стара Загора. ДПНЕБ, Гьоте-институт – гр. София, МОН, Фондация „Ханс Зайдел”, Посолство на Австрия

11. Паралелен семинар (20 ч.) по време на 18. Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България  на тема „Игрови модели в  немски език като чужд език”, Стара Загора, 27.-29.03.2009г.

12.  „Методически стъпки по пътя на самостоятелното и лично-отговорното учене. Ефективни техники за учене и запаметяване на учебно съдържание; Маркиране и структуриране на информацията; Визуализиране, оформяне и презентиране на учебни материали; Стратегии за бързо извличане на важна информация при четене” (40 ч.) ДИПКУ-Варна и КултурКонтакт Австрия, 1.-5.07.2009г., гр. Варна,

13. „Интеркултурни компетентности на преподавателите по чужди езици”. Обучителен семинар по образователен немско-американски проект „Атлантис”  22., 28. и 29.04.2010 г., гр. Русе

14. „Dein Engagement – Gesellschaft aktiv mitgestalten. Werkstatt zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Europa” 20.- 26. 03. 2011, Ваймар, Германия, MitOst e.V. – Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. В секцията „Работата с младите хора и добри практики за тяхното ангажиране в обществените процеси” модератор на  уъркшоп на тема „Форумен театър и интеркултурно общуване. Разрешаване на противоречия и кризисни ситуации в интеркултурна среда или подтекст” 25.03.2011 г.

15. 21. Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България на тема „Немски език креативно. Немски език интерактивно” ДПНЕБ, Гьоте-институт – гр. София, МОН, Фондация „Ханс Зайдел”, Посолство на Швейцария (участие с доклад и интерактивна презентация) 30.03.-01.04.2012 г.,гр.Пловдив.

16. Квалификационен уъркшоп на тема „От прозата към постановката: Увереност при сценичното представяне на текст” под ръководството на театралния педагог Фелкс Щрасер – Гьоте институт – София, 9. – 10.03. 2013 г., гр. София

17. „Jugendszene Berlin”, Goethe-Institut – Berlin , 4.-17.08.2013 г., гр. Берлин, Германия

18. 22. Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България на тема „Ние обичаме немски език. Иновации и мотивация в обучението по немски език” ДПНЕБ, Гьоте-институт – гр. София, МОН, Фондация „Ханс Зайдел”, Посолство на Германия, 12.-14.04.2013 г. ТК „Албена”

19. „Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” По проект:BG051РО001-3.1.03-0001 – 4. – 8.11.2013 г. с. Кошов

20. 23. Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България на тема „Да учим немски език заедно. Обучение с нови методи” ДПНЕБ, Гьоте-институт – гр. София, МОН, Фондация „Ханс Зайдел”, Посолство на Австрия, 11.-13.04.2014 г. гр. Велико Търново

21. Паралелен семинар (20 ч.) по време на 23. конференция на тема „Да учим немски в мрежата. Преподаване и учене с ИКТ”. Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – гр. Стара Загора, 12.-13.04.2014 г. гр. Велико Търново

22. „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците” СБУ, Фондация „Устойчиво развитие за България”, СОК „Камчия”, Участие с доклад и мултимедийна презентация, 1-5.09.2014 г., СОК „Камчия”

23. “Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts mit Projektarbeit „Nachhaltige Stadt und Region“ Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würtemberg и МОН. Участие с доклад на тема „Феноменът Ученически театър на немски език. Реализиране на проекта стъпка по стъпка” и презентация на добрата практика в рамките на семинара, 12-18.07.2015, гр. Фрайбург, Германия

24. Втори национален семинар „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”1-5.09.2015 г. СБУ, Фондация „Устойчиво развитие за България”, СОК „Камчия

 

1.“Berlin, München, Wien, Bremen, wie ich es erlebte” (6 ч.) Гьоте институт – София, 22.11.2002 г., гр. София

2.„Умения за ефективна работа в екип” (16 ч.) Фондация „Европартньори 2007”, 9.-10.12.2005 г., гр. Русе

3. „Lehren und Lernen mit Ausblick. Der Blick auf neue Perspektiven für Jugentliche”(6.ч.) Гьоте институт – София,   4.12.2009 г., гр. Русе

4.“Powerpoint – Präsentationen im DaF – Unterricht” (6 ч.) Klett Verlag, PONS Bulgarien GmbH, 15.06.2010г.,  гр. Русе

5.Международна научно-практическа конференция на тема „Образователният процес и здравословният начин на живот” (8 ч.)  РИО – Русе, РУ „Ангел Кънчев”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, ГОУ СОШ № 1825, гр. Москва,  Участие с доклад, 29.06.2010 г., гр. Русе

6. „Projektarbeit im Deutschunterricht” (6 ч.), Оксфорд център - гр. Велико Търново, 6.06.2011 г, гр. Русе

7.„Коригиране на грешки в устната реч” (6 ч.), Гьоте институт – София, ТК „Албена”, 12.03.2013 г.

8.„Филмът в часовете по немски език” (6 ч.) Гьоте институт – София, ТК „Албена”, 13.03.2013 г.

9. „Deutschland, wie ich es sehe” (6.ч.)   - Гьоте институт – София, 31.05.2013 г., гр. София

10. „Deutschland, wie ich es erlebte“ (6 ч.)  Гьоте-институт – София, 15.11.2013 г. , гр. София11.  „Приказни светове. 200 години от публикуването на първия сборник „Детски и семейни приказки на Братя Грим“ (6 ч.) Гьоте-институт – София,  26.03.2014 г., гр. Русе

12. Семинар на тема „Musik im Deutschunterricht“  (6 ч.)Гьоте-институт – гр. София и Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 27.03.2015 г..  гр. Русе

13. Семинар на тема „Lernen mit allen Sinnen“ (6 ч.) Оксфорд център – гр. Велико Търново, 4.06.2015 г., гр. Велико Търново

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 29

 

Педагогически стаж в МГ: 22

 

Месторабота: 1983 – 1986 г., ССУ „Майор Атанас Узунов”- гр. Русе, учител по немски език

от 1994 г. - досега, МГ „Баба Тонка” – гр. Русе, старши учител по немски език

Прилагам в работата си следните основни интерактивни методи и стратегии:

колаж; мозъчна атака и в частност синектика; ролева игра; учебни станции (Lernstationen); проектна работа, драма педагогика, дейностно ориентирани техники и похвати.

Цел: Развитие на:

1.Афективно-мотивационни компетентности

2.Когнитивно базирани компетентности

3.Практически базирани компетентности

4.Компетентности в перспектива

5.Социални компетентности

Провокирам и развивам  креативното мислене на учениците с помощта на ИКТ при разработването и демонстрирането на възложените им задачи (тестови въпроси, текстове, колажиране, озвучаване и др.), развивам уменията Писане и Говорене по време на онлайн сесии с помощта на подходящи сайтове.

 

Награди и отличия

 

1.Награда във Втория национален конкурс за учители творци за разказа „Бял мъж”. София, 2010 г.

2.Грамота от кмета на Община Русе на Ученическия фестивал на извънкласната дейност „Борса на идеи“, организиран от Община Русе и сдружение „Русенско Рождество“, 24.06.2010 г

3.Романът  „Марципаненият чехъл“ в  лонг листата на номинациите за литературната награда „Елиас Канети”. Участие в литературния фестивал, организиран от Международно дружество „Елиас Канети“ с литературно четене на откъси от романа Линк към кратко видео от литературното четене в Дом Канети15.10.2013г. http://vbox7.com/search/?completed=0&vbox_q=marzipan4e_ruse_kurz

4.Първа награда за проза на регионален литературен конкурс на ССП в България. 1.10.2014 г. гр. Русе

5.Специална награда на председателя на СБУ в Международния конкурс за учители за разработка и презентация на тема „Аз, ти, ние...Интегративни и интерперсонални техники в работата  с ученическа театрална трупа“ СОК „Камчия” 04.09.2014г.6. Носител на званието „Посланик на свободния дух в моето училище“ с най-многобройната ученическа номинация. 31 октомври 2014 г. Община Русе и фондация „Русе – град на свободния дух“

7. Грамота за най-добър ръководител на екип от най-добре подготвени участници в областта на киното и телевизията на 4. Международен фестивал за младежко медийно изкуство „Арлекин”, 26.06.-28.06.2015 г., гр. Варна

8. Награда на ИК „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” за разработка на тема „Две лисичета, сто маймунки и много жабчета или Как да развиваме социалните умения и социалната интелигентност на учениците”. СОК „Камчия” 04.09.2015г.

9. Награда в Седмия национален конкурс за учители творци за разказа „Снежанка през лятото”. Плевен, 2015 г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Немски език (втори чужд език) - 9, 10, 11, 12 клас, ЗП

 

 

Курс, школа, проект ...

От 1998 година административен и художествен ръководител и  на ТТ „МАГИМ” към Математическа гимназия „Баба Тонка” – гр. Русе. В периода 1998-2006 година и на помощник-режисьор, допълвайки работата на актьора Владимир Данченко (1954-2007г.), а от 2007 г. самостоятелен режисьор-постановчик.

 

Проект „Vorhang auf  für Deutsch! Schultheater in deutscher Sprache” („Завесата се вдига за немски език. Театър в училище”). Участие в националния кръг на фестивала на училищния театър на немски език „Vorhang auf  für Deutsch“ – съвместен проект на Гьоте институт – София, МОН, Посолството на Германия и фондация „Ханс Зайдел“Постановка на немски език на авторска адаптация на класическия текст „Do it again, Faust“, осъвременена версия на „Фауст. Първа част“ от Й.В.Гьоте.  23.-25.04.2015 г. в гр. Ловеч.

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

немски - С2

руски - В2

английски - А2

 

Компютърна грамотност

 

Използвам  компютърни, софтуерни приложения, бази данни и други технологии за постигане на разнообразие от учебни  и на свързани с професионалния  живот цели. Използвам  MS Office, Internet материали и различни  онлайн ресурси за подготовка на конкретни тестове, методични единици или части от тях, с цел да се използват в час,  както и конкретни готови продукти, предлагани в сайтове за изучаване/преподаване на немски език. Притежавам необходимите умения за компютърно-медиирана комуникация, сътрудничество в мрежа, за обучение и научни изследвания.

Bottom of Form