Боряна Атанасова Куюмджиева

 

Образование

 

1982 - 1986 г.

СУ "Климент Охридски" - факултет по математика и механика:

специалност - математика;

образование- висше, магистър,;

квалификация - математик, учител по математика

форма - редовно обучение

 

Професионално-квалификационна степен

 

Степен: V степен

 

Тема

2014г. - 2017г. - ИМИ на БАН сектор "Образование по математика и информатика"

Докторска програма:

Педагогика на обучение по … (Методика на обучението по математика и компютърни науки)

Тема:Внедряване на изследователския подход в математическото образование в училище с използване на дигитални технологии

 

Публикации

 

"Добри практики  в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности", изд. Макрос 2015 г. по проект KeyCoMath

“От любопитство към любознание”, сб. „Изследователският подход в обучението по математика”, стр. 11, 2013 г.

 „Въпрос на избор”, сп. ”Математика и информатика”, брой 5, 2007 г.;

“Системите за компютърна алгебра като елемент на новите технологии в образованието”, стр. 186, Пловдив, 2004 г.;

 

„Фрагмент от производствената дейност на Изчислителен център”, сборник на XII педагогически четения, Варна, 1987г. ;

“Математически тамагочита”, сп. “Математика и информатика”, бр. 5/2001 г., стр. 36;

“Игра с пулове”; сп. “Математика плюс”, бр. 4/2001 г., стр. 71;

“От експеримента към доказателството”; сп. "Известие", серия 5 "Математика, информатика и физика", т. 2, 2002 г.;

“Изследване на функции”; сп. "Известие", серия 5 "Математика, информатика и физика", т. 2,    2002 г.;

“Системи за компютърна алгебра в обучението по математика и информатика” - М. Спиридонова, М. Нишева, Д. Николова и Б. Куюмджиева, сб. “Математика и математическо образование”, 2003 г.;

“ Транслация на фигури от втора степен”, сп.“ Математика и информатика”, бр. 4, 2002 стр. 26, (с наградата на броя за оригинална идея);

„From the experiment to the proof”,  “Creativity in mathematics education and the education of gifted students“, p.229, 2003 г.;

“Matrix Presentation of Geometrical Transformations on a Plane” , сб. “Proceedings International Congress MASSEE 2003”, p.72 ;

„Аритметични прогресии от по висок ред”, „Компютърът, калкулаторът и дробите”, и „ Интерпретиране на системи линейни уравнения с помощта на калкулатора TI-92”, в електронен вариант, публикувани на сайта http://www.vois-bg.com/en/library/matematika.45/ по проекта “Образователна и интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията” по програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2010/11 г.

Сборник „26 теста от международното състезание The Mandelbrot Competition  2003-2009 година”, 2012 г.;

 

Квалификационни курсове и обучения

 

1999 г.  - 2000 г.

РУ "Ангел Кънчев" - факултет за повишаване на квалификацията и допълнително обучение

допълнителна професионална подготовка по специалността -  информатика и информационни технологии

форма - задочно обучение

 

Участвах в обучения:

„Инсталиране на локални мрежи”-ДУЧ, Варна, 1995 г

„ Професионалните умения на учителя по математика” проведен в Департамента за информация и усъвършенстване на учители, гр. София, ноември, 2006 г.;

Двуфазен курс за съставители на тестове, организиран от ЦКОКО през учебната 2009/10 година се и придобих сертификат за съставител на тестове, издаден от ЦКОКО;

Online-курс по електронни и социални умения по проекта „ИКТ в образованието” на МОМН през учебната 2009/10 година и  придобих сертификат за напреднали издаден под № 6718 от 16.03.2011 г. 

Международен семинар „Friends of Scientix event” или „7th Scienece Projects Workshop in the Future Classroom Lab” – 19-21.06. 2015 проведен в  Брюксел

Курс за обучители „Изследователският подход в обучението по математика“, проведен в  ИМИ на БАН за използване на динамични среди – юли 2015;

Участия:

В регионални математически конференции

1. С доклад на тема “От експеримента към доказателството” в научна конференция, организирана от РУ “Ангел Кънчев”, по повод 40 години ученическа математическа школа в Русе и международната година на математиката, 2000 г.;

2. С презентация на тема „Математика без тебешир и черна дъска” - приложение на новите технологии в обучението по математика  участвах в регионалния кръг на Национален конкурс по тема „Училища за училища”, организиран от МОН, 2007г. 

В национални математически конференции:

1. Ръководих семинар на тема “Приложение на графичните калкулатори” в секция “Информатика”, съвместно със ст.н.с д-р Евгения Сендова на ХХХ пролетна конференция на СМБ, Боровец, април 2001 г;

2. Ръководих семинар на тема “Приложение на графичните калкулатори” съвместно с представител на “The Best Practices in Education”, New York в рамките на  ХХХІ пролетна конференция на СМБ,  Боровец, април 2002 г.;

3. Ръководих семинар на тема “Системи за компютърна алгебра в обучението по математика и информатика”, съвместно с н.с. М. Спиридонова, н.с. М. Нишева, н.с Д. Николова от ИМИ на БАН, на ХХХІІ пролетна конференция на СМБ,  Слънчев бряг, април 2003 г.;

4. Ръководих семинар на тема “С графичните калкулатори в класната стая” съвместно н.с. М. Спиридонова от сектор “ Изкуствен интелект” на ИМИ на БАН. (Дейността бе финансирана частично от Националния фонд за научни изследвания по Договор И-1002/2000г.) на XXXIII пролетна конференция на СМБ, Боровец, април 2004 г.;

5. Участвах в съвместен доклад на тема “Системите за компютърна алгебра като елемент на новите технологии в образованието” с н.с. Маргарита Спиридонова от сектор “ Изкуствен интелект” на ИМИ на БАН във II-та Научно практическа конференция, Пловдив, 2004 г; (Дейността бе финансирана частично от Националния фонд за научни изследвания по Договор И-1002/2000г.)

6. Ръководих семинар на тема "Как да работим с графичните калкулатори в часовете по математика?”, съвместно със ст.н.с  д-р Евгения Сендова и ст.н.с Маргарита Спиридонова от ИМИ на БАН, в рамките на  XXXVI юбилейна Пролетна конференция на СМБ. 2007 г., Варна. Калкулаторите, с които бе проведен семинара са от дарението на проф. Джоузеф Фидлер от Държавния Калифорнийски Университет на ИМИ БАН.

7. Представих възможностите на графичните калкулатори TI-92 в IV–та лятна лагер-школа, на Ученическия институт, пред  аудитория от ученици, изследователи в областта на математиката,  и техните ръководители, Узана, 2007 г.;

8. Представих в категория „Дидактически и иновационни методи и технологии” филма „Математически етюди” в Националния кръг на  IV Националната конференция „Училището, желана територия за ученика”, Пловдив 2009 г.; 

9. Проведох обучителен курс  на учители по математика от град Русе за работа и приложение на  графичните калкулатори TI- 92, 2007 г.;

10. Участвах в семинари с представяне на серия от задачи, реализирани с графичните калкулатори TI-92 и презентация на тема „Един подход за поднасяне на построителните задачи с помощта на GeoGebra” по  проекта InnoMathEd, ръководен от ИМИ на БАН,  за приложение на динамични среди в обучението по математика, София 2009 -10г.; 

11. Представих различни подходи от своя методически опит в обучението по математика  чрез филмираните презентации „Опитът учи” и „Математически етюди” на семинар по европейският проект “Fibonacci” -  целите, на който са да се популяризира изследователският подход в обучението по математика и бе проведен в рамките на юбилейната XL конференция на СМБ, Боровец, 2011 г.;

12. Споделяне на опит по проектите Mascil и  Scientix в рамките на семинари   „Динамична математика в обучението по математика“, проведени в ИМИ на Бан и пролетните конференции 2014г. -  2015 г.

13. Организирах участие на ученици от V клас в лятна Академия „Забавна математика”, с. Оряховица, 2013 година;

В международни конференции и конгреси:

1. С доклад на тема „CAS, калкулатори и примери  за използването им в часовете по математика” участвах в Третата международна конференция ICCME& EGS проведена в Русе, 2003 г.;

2. С доклад по тема “ Матрично представяне на геометричните преобразувания в равнината”  участвах  в програмата на II конгрес на MASSEE, 2003, Боровец;

3. С тема “Матрично решаване на системи линейни алгебрични уравнения” участвах в Американо-източно-европейски семинар по проблемите на обучението по алгебра в средното училище, проведен  в град Синая, Румъния, август 2001 Семинарът бе организиран от “The Best Practices in Education” - организация, която цели да открие и принесе в американска обстановка, доказани с отличните си резултати, образователни стратегии от други страни;

В международни проекти:

1. Участвах в отбора от учители на Математическа гимназия “ Баба Тонка” в международното състезание за учители “ Write – a problem – Set International Challenge”, по проект на  The Best Practices in Education, 2002/2003 г.;

2. Специализирах в курс за откриване, мотивиране и развитие на математическите таланти в европейските училища проведен по проекта „MATHEU- Identification, motivation and support of talented students in European Schools”, 2006 в гр. Pafos, Cyprus;

3. Представих презентация на тема „A game with polynomials”  на семинар в рамките на III международен конгрес на MASSEE, MICOM, 2006 г., Pafos, Cyprus;

4. По трансграничен проект „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието”, между България и Румъния изнесох открити уроци в СОУ „Васил Левски”, град Главиница, МГ „Баба Тонка”, град Русе и СОУ „Емилиян Станев”, град Велико Търново от тематичното съдържание за 9 клас по математика, 2012/13 година.

 

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 29

 

Педагогически стаж в МГ: 29

 

Месторабота: 1986 - 1996 г. - учител по информатика в МГ "Баба Тонка";

1996 - досега - учител по математика в МГ "Баба Тонка"

 

 

Награди и отличия

 

Грамота ‘Неофит Рилски” – Почетно отличие на МОН за цялостен принос в образованието, 2002 година;

Награда "Константин Величков" на МОМН с грамота и плакет в категория методическа, творческа и иновативна дейност, 2011г.

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: главен учител

 

Преподава по:

Математика - 8 клас, ЗП

Математика - 11 клас, ЗП

Математика - 11 клас, ПП

8 клас Сип

 

 

Курс, школа, проект ...

ЦУТНТ

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски B2

 

Компютърна грамотност

 

Справям се с техниката. Придобитите умения са от опит. Интересно ми да разучавам различни концепции на новите технологии с и без използване на конкретна платформа

Bottom of Form