Снежана Иванова Пенева

 

Образование

 

Година на завършване – 1996

СУ „Св. Климент Охридски”

магистър

учител по биология с втора специалност учител по химия

 

Професионално-квалификационна степен

 

 

Публикации

 

 

Квалификационни курсове и обучения

 

 

1. „Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и опазване на околната среда , биология и здравно образование” . Теми – Windows, XP, Word, Excel, PowerPoint, Internet.40 часа. МОН

2.Английски език – A2 Waystage. 60 часа. European centre for education and training.

3. Обучение по проект „ИКТ –движеща сила за промяна в образованието”. Използване на дигитални учебни помагала и работа със Swoble – система за управление на обучението. 19-22.02. 2013 г. Консорциум 2 май.

 

1. Курс по първа долекарска помощ на работното място. 8 ч. БЧК

2.” Създаване на портфолио на ученика в електронен вид”. 10 ч. ШУ „Епископ Константин Преславски”

3. „Град без боклук”. 10 ч. АСЕКОБ

4. „ Създаване на интерактивна учебна среда и формиране на ключови компетентности по природни науки”. 4 ч. Humanitas

5. „Общоучилищна система за превенция на насилието и стимулиране на позитивна дисциплина и климат в училище”.  Институт Ре Генезис

6. "Ако можеха да говорят". СМ Консултинг

 

Трудова дейност

 

Общ трудов стаж: 15

 

Педагогически стаж в МГ: 4

 

Месторабота: 5.05.1997- 4.07.1997 Професионална гимназия по механотехника,Учител по химия

10.11.1997-6.02.1998 ОУ „Хр. Смирненски”, Учител по биология

15.09.2003-30.06.2004 ПГЕЕ „ Апостол Арнаудов”,  Учител по биология

13.10.2003-1.09.2006 ПГХТБ „Проф.Д. Баларев”, Учител по химия

15.09.2011- 30.06.2012 ПГХТБ „Проф.Д. Баларев”, Учител по биология

 

Награди и отличия

 

 

Заетост през настоящата учебна година

 

Длъжност: старши учител

 

Преподава по:

Човекът и природата - 5 клас

Биология и здравно образование - 9 клас, ЗП

Биология и здравно образование - 10 клас, ЗП

Биология и здравно образование - 11 клас, ПП

Биология и здравно образование - 8 клас, СИП

 

 

Курс, школа, проект ...

 

Участие в комисия

 

Владеене на чужди езици

 

английски-А2

 

Компютърна грамотност

 

Добра работа с приложенията на Microsoft Office.

Придобити компютърни умения след завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и опазване на околната среда , биология и здравно образование” .

Bottom of Form