Профил на купувача

Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет "Доставка на обзавеждане за Биохимичен лабораторен комплекс" може да видите тук.

Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет "СРР на Биохимичен лабораторен център" може да видите тук.

Договор за строителство на Биохимичен лабораторен център в ПМГ "Баба Тонка" може да видите тук.


Заповед №501 01.09.2016 г. може да видите тук.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ПМГ "Баба Тонка" - Русе може да видите тук.


МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“ - РУСЕ

Вътрешни правила
за възлагане на обществени поръчки, за определяне реда за планиране
и организация на провеждането на процедурите н за контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки
в МГ „Баба Тонка“
в сила до м. февруари 2016 г.
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

РАЗДЕЛ I. Обхват


Чл.1. (1) Вътрешните правила уреждат:
1. Организацията, сроковете и отговорностите за провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки/ОП/ от МГ „Баба Тонка“- Русе.
2. Редът за осъществяване на контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. Отчитане на извършената работа от служителите на МГ „Баба Тонка“- Русе, контролиращи и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез приемане резултатите от изпълнение на договорите.
3. Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на ОП от МГ „Баба Тонка“- Русе, включително и документацията по контрола на изпълнението на договорите за обществени поръчки.

Чл.2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки на стоки, предоставяне на услуги или провеждане на конкурс за проект по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Чл.3. (1) Вътрешните правила включват:
1. Ред за планиране и доказване на необходимостта от строителство, доставки на стоки, предоставяне на услуга или провеждане на конкурс за проект от отговорните за това длъжностни лица.
2. Отговорности на длъжностните лица в процеса на организацията при подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на ОП.
3. Действия и отговорности на длъжностните лица по сключване на договора за възлагане на конкретната обществена поръчка.
4. Задължения на служителите, контролиращи и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез приемане резултатите от изпълнение на договорите.
5. 3адължения на длъжностните лица за завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на ОП.

Чл.4. (1) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в тях.

Чл.5. При разработването на Вътрешните правила са взети предвид изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/; Търговския закон /ТЗ/; Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за народната просвета /ЗНП/ и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

РАЗДЕЛ II.
Служебни лица, отговарящи и провеждането на процедурите по обществени поръчки


Чл.6.(1) Директор, а в случай на упълномощаване – длъжностното лице:
1. Отговаря за цялостната защита на интересите на МГ „Баба Тонка“ – Русе, упражнява правата на Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7. т. 3 от ЗОП при провеждане на процедурите за възлагане на ОП по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
2. Възлага изработване на План за обществените поръчки едновременно със срока за изработване на проекта за бюджет на МГ „Баба Тонка“ – Русе.
а/ Планът се изготвя на базата на:
- представени от учителите по методически обединения и ръководителите на проекти мотивирани заявки за необходимост от доставки, извършване на услуги и строително - ремонтни работи;
- отчетни данни от предходни години за разходвани средства за стоки, услуги и строително - ремонтни работи.
б/ Заявките се представят на ПДАСД в срок до 31 януари на текущата година с цел планиране на средства за тях в бюджета на училището.
в/ ПДАСД съвместно с гл. счетоводител изготвят Списък на планираните обществени поръчки през годината, който представят за одобрение на директора на гимназията в срок до 15 февруари на текущата година. Списъкът трябва да съдържа предмет на поръчката, вид на процедурата, прогнозна стойност и източник на финансирането, предполагаема дата на стартиране, отговорно лице за организиране и провеждане на обществената поръчка по ЗОП.
3. Документира решението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената документация и обявлението за обществената поръчка след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите вътрешни правила.
4. Издава заповед за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения съгласно чл.34 от ЗОП.
5. Разрешава удължаване на срока за подаване на предложения.
6. Упражнява контрол върху работата на комисията съгласно чл.36а ЗОП.
7. При необходимост определя правоспособен юрист, който да консултира процедурата по ОП.

Чл.7. (1) Външни експерти/ консултанти:
1.Привличат се при обществени поръчки, чийто предмет е от компетенция, несъвместима с основните дейности и компетенциите на служителите и преподавателите в МГ „Баба Тонка“ и при необходимост от специални знания и опит при подготовката и провеждането на процедурите по ОП.
2. С избрания външен експерт за конкретната обществена поръчка се сключва Договор, в който са посочени задълженията му по изготвяне на необходимата документация за откриване и провеждане на съответната процедура

Чл. 8. (I)Гл. счетоводител:
1. Запознава се с докладите за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка, след представяне от ПДАСД.
2 . Съгласува всички договори за възлагане на обществена поръчка относно разходната им част.
З.Контролира и удостоверява е подпис съответствието на разхода с поетото задължение при извършване на разплащането по договорите.

Чл.9. (1) За всяка отделна процедура, в зависимост от спецификата и предмета й, директорът определя отговорно лице от състава на МГ „Баба Тонка“ , което участва в комисиите за подбор на външни експерти и в процедурата по отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения.
(2) ПДАСД, заедно с определеното от Директора отговорно лице отговарят за:
1. Протоколиране на заседанията на комисията.
2. Съдържанието и подготовката на документацията за възлагане на обществената поръчка включително и методиката за оценка на постъпилите предложения.
3. Съставяне на протокола от работата на комисията с предложение за класиране, респективно удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване на процедурата.
4. Изготвяне на решението за класиране и определяне на изпълнителя/те на обществената поръчка, съгласно утвърдения протокол и в зависимост от вида на избраната процедура по ЗОП.
5. Изготвяне на уведомителни писма до кандидатите, АОП и електронната страница на гимназията с информация за класирането в проведената процедура, респективно удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване на процедурата.
6.Осигу ряване на публичен достъп в „ профила на купувача” до протокола на комисията при условията на чл. 22 б, ал. 3 и в съшия ден изпращане на решението на участниците съгласно изискванията на чл.73, ал.4 от ЗОП.
7. Предаване на цялата документация по провеждането на процедурата на гл. счетоводител за архивиране съгласно изискванията нa ЗОП.

Чл.10. За всяка отделна процедура, при необходимост, директорът определя правоспособен юрист, който да консултира ПДАСД и отговорното за ОП лице по раздел II чл.9 от тези правила, по подготовката на документацията и провеждането нa процедурата, като включва същия в състава на комисията по чл.34 от ЗОП.

Чл.11. За всяка отделна процедура, при необходимост, директорът определя компетентен експерт, съгласно спецификата на поръчката, който подготвя техническата спецификация и методиката за оценка на офертите и същият не участва в работата на комисията.

Чл.12. (1) Председателят на комисията по чл.34 от ЗОП за отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти извършва следното:
1.Провежда заседанията н ръководи работата на комисията.
2.Отговар я за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация провеждане на процедурата.
3.Отгов аря за извършване на оценката на постъпилите предложения съгласно заповедта за назначаване на комисията в определения срок.
4. Подписва листа за оценка на офертите и протокола от работата на комисията.

Чл.13. (1) Експерти (членове на комисия):
1 .Разглеждат постъпилите технически предложения, допуснати до разглеждане и извършват техническа оценка съгласно методиката за оценка на постъпилите предложения от утвърдената документация с изключение на случаите на процедурите на договаряне, при които участват в преговорите с поканените кандидати.
2. При процедури на договаряне разглеждат техническото/тe предложение/я на кандидата/тите и договарят техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка и сроковете за изпълнение.
3. Подпи сват листа за оценка на офертите и протокола от работата на комисията.

Чл.14. (1 )Гл. счетоводител:
1. Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване на разход и наличието на бюджетни средства.
2. Осъщест вява предварителен контрол на обществената поръчка, документиран в съответните контролни листове.
3. При извършване на разплащане по договорите контролира съответствието на разхода с поетото задължение.

Чл. 15. Директорът на МГ „Баба Тонка“ е отговорен за планирането на процедурите по възлагане на обществените поръчки и извършва контрола по изпълнението на сключените договори, съобразно разпоредбите на закона и настоящите правила.


ГЛАВА ВТОРА
Организация на провеждане на обществени поръчки

Раздел I. Общи условия

Чл.16. (1) Възложителят е длъжен да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка винаги, когато са налице законовите предпоставки за това.
(2) Директорът на МГ „Баба Тонка“ може да упълномощи длъжностно лице от администрацията, което да проведе процедурата за възлагане на обществената поръчка.
(3) В документа за упълномощаването се указва вида на процедурата, срока за нейното провеждане, както и възможността за сключването на договор.
(4) Упълномощеното лице изготвя доклад за извършената работа в срок, определен в документа за упълномощаване.
Чл. 17. (1) Стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка става въз основа на необходимост или писмен доклад до директора от ПДАСД и ръководителите на проекти, за дейностите на които е необходима процедура за възлагане на ОП.
(2) Докладът се изготвя преди стартиране на процедурата и съдържа:
1. Обосноваване необходимостта от стартиране на процедурата и сключване на договор.
2. Средства , предвидени за нейното финансиране в бюджета на училището.
3. Ориентировъчна стойност.
4. Срок за изпълнение на предмета на ОП.
5. Вида на процедурата и правното основание за стартирането й.

Раздел II. Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на документацията за участие в процедурата
Чл. 18. (1) При настъпване на необходимостта от стартиране на конкретна процедура, директорът определя отговорник по провеждането на същата съобразно спецификата на обществената поръчка.

(2) Директорът определя срока за подготовка на документацията, както и лицата, заемащи експертни длъжности в МГ „Баба Тонка“, които са длъжни да съдействат на отговорното лице, което изготвя документацията.
(3) Директорът може да привлече и компетентен външен експерт при подготовката на документацията за стартиране на ОП.
(4) Директорът отговаря за изпращане решението и обявлението за откриване на процедурата до АОП след нейното подписване, като сам извършва това (с електронен подпис) или го възлага.
(5) ПД АСД и отговорното лице по ал. 1:
1. След утвърждаване на доклада стартират и ръководят процеса на подготовка по реда на настоящите правила на документацията за участие в процедурата;
2. Отговорни са за своевременното изготвяне на отговори по отправени въпроси и разяснения при условията и по реда, предвиден в ЗОП;
3. Следят за настъпване на законови хипотези, при които е възможно вземане на решение за удължаване на срока за подаване на оферти, подготвят, предават за съгласуване и изпращат решението за удължаване на срока за подаване на оферти;
4. Задължително участват в комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за определяне на изпълнител;
5. Подготвят и представят за съгласуване и подпис решението на Възложителя за определяне на изпълнител и изпращат същото на участниците в предвидения законов срок;
6. Следят за сроковете на влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, както и за постъпили жалби против него;
7. Провеждат процедурата по сключване на договор след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител;
8. Изпращат в предвидените срокове информацията за сключен договор за обществената поръчка.

Чл.19. (1) Документацията за участие в процедурата се изготвя в указания срок н следва да съдържа;
1. Решението за откриване на процедурата.
2. Обяв лението за откриване на процедурата.
3. Пълн ото описание на обекта на поръчката, включително и на обособените позиции.
4. Образец на оферта, както и указание за подготовка на офертата.
5. Техниче ските спецификации за изпълнението на поръчката, изготвени по ЗОП.
6. Показателите , относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на офертите, когато критерият е икономически най-изгодната оферта.
7. Копие на инвестиционните проекти, когато поръчката е за строителство.
8. Мин ималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато се допускат варианти на офертите.
9. Проекто -договор за изпълнение на поръчката или описание на всички негови реквизити, включени в покана.
(2) Проекто-договорът се изготвя от ПДАСД и отговорното лице по чл.11 съвместно с юрист, а техническите спецификации, методиката за оценка и показателите, копие на инвестиционните проекти, както и минималните изисквания за поръчката - от съответния експерт по компетенция.
(3) Изготвянето на документите от експертите се възлага от ПДАСД и отговорното лице и същите изискват изготвянето им в срока, определен като краен за подготовка на документацията.

Чл. 20. В зависимост от предмета на обществената поръчка ПДАСД, отговорното лице и другите експерти, ангажирани с изготвянето на документите, трябва да прецизират;
(1) Решението за откриване на процедурата, попълнено по образец, утвърден от АОП, като се използват актуални към момента на откриването на процедурата форми.
(2) Обявлението за възлагане на обществена поръчка, попълнено по образец, утвърден от АОП, като се използват актуални към момента на откриването на процедурата форми. В обявлението трябва да се отбележат следните съществени за процедурата въпроси:
1. Да се определят и посочат обособени позиции, ако има такива.
2. Да се посочи прогнозна стойност или не, в зависимост от спецификата на поръчката. Ако финансовият ресурс е лимитиран, неговият размер задължително се посочва с указание, че оферти, надвишаващи тази стойност, ще се отстраняват, като неотговарящи на предварително обявените в процедурата условия.
3. Да се определят гаранциите за участие и за изпълнение на поръчката, като се има предвид, че гаранцията за участие винаги се определя като абсолютна сума в размер до 1 % от стойността на поръчката, а гаранцията за изпълнение се определя като процент от стойността на обществената поръчка и не може да е повече от 3%. При обособени позиции се определя стойността на гаранцията за участие като абсолютна сума за всяка позиция. Гаранциите се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция.
4. Да се определят минимални изисквания към участника за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, както и за квалификация и опит по чл.51 от ЗОП,. ако има такива. Те трябва да бъдат съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка. Изискванията за финансово състояние, квалификация и опит, не могат да бъдат като показатели, когато са част от методиката за комплексна оценка на офертите.
5. В обявлението трябва да се посочат показателите и относителната им тежест, когато критерият е икономически най-изгодната оферта.
6. Правилно следва ла бъдат пресметнати сроковете за подаване на оферта, които започват да текат от момента на изпращане на обявлението и са в зависимост от вида на процедурата.
7. Цена та на документацията не може да надхвърля действителните разходи по нейното копиране.
(3) Пълното описание на предмета на поръчката, включително и обособените позиции;
1. За извършване на строителство по ЗОП за описание на дейността трябва да се използват утвърдени технически изисквания за изпълнение на строителството. Задължително трябва да бъдат точно определени характеристиките на работата, количество, качество, срокове - начало и край, графици и указания за организация на изпълнение, гаранции. Изискванията трябва да се основават на международни стандарти, национални стандарти и национални технически норми по действащите нормативни документи.
2. При доставка за описание на предмета на поръчката могат да се използват основни характеристики на доставяното оборудване. Трябва да се направи описание на стоката и да се определят всички условия за доставката - маркировка, етикетировка, тестове, обучение, монтаж, техническа помощ и изисквания за определени сертификати, технически паспорти и др. документи. В описанието не трябва да се споменава определена търговска марка, име, дизайн или тип, произход или производител. В случай, че е неизбежно се включват думите "или еквивалентен", което дава възможност за алтернатива в доставката.
3. При услуги за описание на дейността трябва да се използва техническо задание или задание на външен експерт консултант. Заданието трябва да включва, цели и задачи, данни и материали, необходими за нормалното протичане на работата, които ще бъдат предоставени от Възложителя, доклади и документация, които трябва ла бъдат предоставени по време или след приключване на дейността, както и други изисквания при необходимост.
4. При конкурс за проект за описание на дейността трябва да се използват: техническо задание за проектиране, указания за изпълнението на проекта, законоустановени норми и правила за изготвяне на проектните документации.
(4) Образеца на оферта, както и указание за подготовка на офертата са задължителен елемент от документацията за участие в процедурата. В образеца на оферта задължително следва да се предвиди начин и място, на което участниците да представят като информация всичко, което е необходимо за извършване на оценка на офертата по изготвената методика като - срокове за изпълнение, гаранционни срокове, описание на характеристики и всичко, което е необходимо като информация за конкретната процедура. При преценка може да се изготви и образец на Ценова оферта, както и на Техническа оферта в зависимост от спецификата на поръчката.Указанията задължително се изготвят по начин да е недвусмислено ясно за участниците: съдържанието, начина на комплектоване и представяне на офертата.
(5) Техническите спецификации за изпълнението на поръчката - изготвят се при спазване на изискванията на ЗОП.
(6) Показателите, относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на офертите, когато критерият е икономически най-изгодната оферта. Изготвят се по начин, отговарящ на специфичните условия на конкретната обществена поръчка и кое е икономически най-изгодно за Възложителя: приоритетно - цена, срок, гаранции, характеристики на продукта и др., свързани с предмета на поръчката. Определят се по целесъобразност и относителна тежест според приоритетите. Методиката за комплексна оценка на офертата задължително трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително и относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.
(7) Копие на инвестиционните проекти - подготвят се и се прилагат към документацията, когато предмета на поръчката е за строителство и се изисква представянето им.
(8) Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специфичните изисквания за тяхното представяне. Подготвят се и се прилагат към документацията само когато е предвидено да се допускат варианти на офертите. Изискванията се определят по целесъобразност.
(9) Проекто - договор за изпълнение на поръчката. Договорът задължително съдържа клауза относно представянето на гаранция за изпълнение на задълженията по договора (парична сума или банкова гаранция) на стойност не повече от 3% от договорената цена по договора. В договора задължително се уреждат условията на освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение. Документът за внесена гаранция се представя на Възложителя преди подписване на договора от страна на Изпълнителя. Когато договорът е за периодично повтарящи се доставки и не може към момента на неговото сключване да се определи общото количество на доставките, в него се определят само ценовите параметри на доставките и ориентировъчно количество. Сумата по договора не се фиксира. Когато по естествени пазарни причини цената на доставяните продукти периодично се променя, в договора задължително се определя механизъм на определяеми цени, които периодично се увеличават или намаляват по инициатива на страните по договора и в съответствие с промяната на определен в договора независим източник.

Чл.21. (1) Документацията се изготвя по реда на чл.20 и в срока, определен в заповедта по чл. 18, ал.2 от настоящите Вътрешни правила. ПДАСД и отговорното лице в указания срок комплектоват изготвената документация.
(2) Ако някое от длъжностните лица. подпомагащо ПДАСД и отговорното лице в подготовката на документацията, забави представянето на подготвяните от него документи, отговорните лица уведомяват незабавно директора или негов заместник към периода.

Раздел III. Стартиране н провеждаме на процедурата и определяне на Изпълнител
Чл.22. ПДАСД и отговорното лице представят Решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата и документацията на правоспособен юрист за съгласуване, съгласно чл. 10 от настоящите Вътрешни правила.

Чл.23. (1) Решението, обявлението за откриване на процедурата и утвърдената документацията за участие, след съгласуване с юриста, се представя за подпис от директора за Възложител.
(2) Подписаното от директора Решение за откриване на процедурата се представя на ПД АСД и отговорното лице за продължаване на процедурата.

Чл.24. (1) ПДАСД и отговорното лице в посочената дата на изпращане на решението и обявлението подготвят и изпращат по пощата:
1. До Агенцията по обществени поръчки - Решението и Обявлението за откриване на процедурата;
2. До Държавен вестник - обявлението за откриване на процедурата в приложимите случаи;
3. До Европейската комисия - обявлението за откриване на процедурата, когато това се предвижда в ЗОП;
4. Представят същите за публикуване и на електронната страница на МГ „Баба Тонка“.
(2) Посочените в ал. 1 документи се изпращат във вида и по реда, предвиден в ЗОП.
Чл.25. ПДАСД и отговорното лице, представят на Гл.счетоводител за прилагане в досието на обществената поръчка Обявлението за откриване на процедурата.

Чл.26. Документацията се получава от участниците в процедурата по начина и в срока, определени в Обявлението за откриване на процедурата.

Чл. 27. Въпросите от участниците, закупили документация по процедурата (ако се предвижда такова условие), се изпращат на ПДАСД и отговорното лице по изготвяне на документацията. Те са длъжни сами или като организират съответните длъжностни лица, в срок до 3 дни да изготвят и предоставят отговори на поставените въпроси, които публикуват на посочен интернет адрес или като изготвят писмата до кандидатите. Организиране на изпращането на писмата се прави от ЗАТС и отговорното лице. Отговорите на поставените въпроси са достъпни до всички кандидати, без да се отбелязва в отговора, кой е кандидатът, отправил питането. Отговорите се прилагат и към документацията, която се закупува от други кандидати.

Чл. 28. (1) ЗАТС извършва приемане на офертите или заявленията от участниците в процедурата и ги завежда във Входящ дневник.
(2) След изтичане на срока за подаване на оферти и определяне на комисия за разглеждане, оценка и класиране ЗАТС предава подадените оферти на председателя на комисията, заедно със списъка на постъпилите оферти по реда на тяхното входиране.

Чл.29. (1) ПДАСД и отговорното лице по изготвяне на документацията изготвят проекто-заповед за назначаване на комисия и я представят на директора като Възложител за съгласуване и подписване.
(2) Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на оферти и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Съставът на комисията се определя съобразно чл.34 от ЗОП, като ПДАСД и отговорното лице участват задължително в нея.

Чл. 30. (1) Комисията се събира на датата, мястото и в часа, указани в заповедта. Работата на комисията се ръководи от нейния председател.
(2) Преди да започне своята работа комисията подписва декларации по смисъла па чл.35 от ЗОП.
(3) Комисията изготвя протокол, който съдържа нормативно регламентираните реквизити. Към протокола се прилагат подписаните декларации по чл. 35 от ЗОП.

Чл. 31. На първото си заседание комисията отваря офертите и проверява съответствието на представените документи със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. При отварянето могат да присъстват участниците или надлежно упълномощени техни представители. Присъствието им се отразява в протокола на комисията.

Чл. 32. (1) Комисията започва работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, след получаване на списъка с участниците и представените оферти или отстраняването на някоя от тях или всички, при стриктно спазване на законовите изисквания, предвидени в чл. чл.68-72 от ЗОП.
(2) Комисията приключва своята работа с подписването на протокол и предаването му на директора, в качеството му на Възложител, заедно с цялата документация.

Чл. 33. (1) ПДАСД и отговорният служител, на база констатациите в протокола на комисията, изготвят проект на Решение по чл. 73. от ЗОП със съдържащите се в този член задължителни реквизити. В зависимост от констатациите в протокола отговорните лица могат да подготвят и Решение за прекратяване на процедурата в предвидените за това случаи в ЗОП.
(2) Решение по чл.73 от ЗОП или Решението за прекратяване на процедурата се представя за подпис на директора, след съгласуване с юрист.
(3) Решението за прекратяване се изпраща на участниците в процедурата и АОП в тридневен срок.
(4) Възложителят публикува на електронната страница на МГ „Баба Тонка“ в обособената част „профил на купувача" решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22 б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците.

Чл.34. (1) След подписване на Решението за определяне на изпълнител, ПДАСД и отговорното лице изпращат същото в тридневен срок на участниците в процедурата.
(2) Отговорните лица следят сроковете за обжалване по чл. 120 от ЗОП и ако в този срок постъпи една или повече жалби, изготвят копие на цялата преписка и ведно с постъпилите жалба/и изпращат преписката на Комисия за защита на конкуренцията и уведомяват ангажирания юрист за извършване на правни действия по процесуално представителство и защита.
(3) След приключване на всички процесуални действия по чл. 120 и следващите от ЗОП, юристът водил делата, връща преписката на ПДАСД или ЗАТС ведно с изготвените по делото документи, както и с постановените и влезли в сила решения на КЗК, респективно ВАС за предприемане на последващи действия.
(4) След изтичане на сроковете за обжалване или влизане в сила на решенията на КЗК и ВАС /ако има такова/ и решението на Възложителя не е отменено, ПДАСД и отговорният служител стартират процедура по сключване на договор с определения за Изпълнител участник.
(5) В случаите когато не е поискана или когато е поискана, но не е постановена временна мярка „Спиране” от КЗК, Възложителят може да стартира процедурата по сключване на договора.
(6) Ако решението на Възложителя е отменено, ПДАСД и отговорният служител се съобразяват с указанията, посочени в съдебния акт и започват отново провеждането на процедурата по горепосочените правила и от мястото, където е указано в съдебното решение.

Раздел IV. Сключване на договор
Чл. 35. ПДАСД и отговорното лице в тридневен срок от влизане в сила на Решението за определяне на изпълнител предприемат необходимите действия за сключване на договор.

Чл. 36. (1) След представяне на документите от страна на участника, ПДАСД и отговорното лице извършват следните действия:
• Сравняват проекто-договора с представения документ за подписване.
• Проверяват документа за внесена гаранция за изпълнение, ако има поискана такава.
• Проверяват документите по ЗОП.
(2) Проекто-договорът се подписва за „Съгласували" от ПДАСД и отговорното лице
(3) ПДАСД и отговорното лице представят документите за осъществяване на предварителен контрол в съответствие с процедурите по СФУК на гл. счетоводител.
(4) ПДАСД и отговорното лице представят съгласувания от тях договор, ведно с постъпилите към него документи за подпис на гл.счетоводител и директора.

Чл. 37. Договорът се завежда в Регистъра на договорите в МГ „Баба Тонка“ от ЗАТС под контрола на ПДАСД.

Чл. 38. Въз основа на сключения договор, ПДАСД и отговорното лице за провеждането на процедурата изготвят съобразно образец и в срока, предвиден в ЗОП, информация за сключения договор до АОП, като организират и изготвянето и подписването на придружителните писма. ПДАСД и отговорното лице носят отговорност за спазването на срока за изпращане на информацията за сключения договор, както и за спазването на всички срокове за изпращане на документите по процедурата.

Чл.39. ПДАСД и гл. счетоводител провеждат процедурата по освобождаване на гаранциите за участие на класираните и отстранените участници в процедурата, като съобразяват наличието на определените от закона предпоставки.

Чл.40. (1) ПДАСД и отговорното лице задължително структурират папка с документите по процедурата, в която по хронологичен ред поставят:
1. Решението за откриване на процедурата.
2. Обяв лението за откриване на процедурата.
3. Прид ружителните писма до АОП, ДВ, ЕК /ако има такова/;
4. Един пълен набор от документацията за участие в процедурата, който не се продава, а остава в нарочната папка като архив на документацията по процедурата.
5. Изв лечение от страницата на Държавен вестник /ДВ/ с публикуваното обявление за обществена поръчка.
6. Регистър на лицата закупили документацията.
7. В ходящ дневник на участниците, подали оферти.
8. Въпроси и отговори по документацията, ако има такива.
9. 3аповед за назначаване на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
10. Деклар ации на членовете на комисията по чл.35 от ЗОП.
11. Протокол за действията на комисията, изготвен съобразно ЗОП, включващ и протокол от заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съдържащ и имената на присъствалите участници.
12. Решение за определяне на Изпълнител на обществената поръчка.
13. Уведоми телни писма до участниците в процедурата с приложено Решение за определяне на Изпълнител и определяне на отстранените участници с мотивите за това;
14. Копия на жалби, ако има такива.
15. Решения на съответните компетентни органи - КЗК, ВАС, ако има такива, както и изготвените такива от страна на Възложителя.
16. Удо стоверение за освобождаване на гаранциите за участие на класираните и отстранените участници.
17. Сключ ен договор за възлагане на обществената поръчка с приложени всички изискуеми документи по ЗОП.
18. Придружител но писмо с информация за сключения договор до АОП, ЕК /ако е необходимо/.
(2) Така комплектована преписката се архивира в едномесечен срок от датата на подписване на договора.
(3) По време на изпълнението на договора и до неговото приключване ПДАСД и отговорното лице формират досие по неговото изпълнение в което се прилагат всички документи, удостоверяващи кореспонденцията между Възложител и Изпълнител. След изпълнение и приключване на договора към преписката се прилагат и документите по освобождаването или задържането на гаранцията за изпълнение в процедурата.


ГЛАВА ТРЕТА
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана


Чл.41. В настоящата глава се определят правилата за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно разпоредбите на Глава осма "а" от ЗОП, със стойностите без ДДС, определени в чл. 14 ал. 4 от ЗОП.;
1. за строителство - от 60 000 лв. до 264 000 лв.
2. за доставки или услуги - от 20 000 лв. до 66 000 лв.
3. Възложителят не е длъжен да прилага процедурите на Глава осма „а” от ЗОП, при поръчки на стойност без ДДС:
3.1. за строителство – под 60 000 лв.
3.2. за доставки или услуги – под 20 000 лв.

Чл. 42. Поканата и информацията към нея съгласно изискванията на чл. 101 „б" от ЗОП се изготвят от ПДАСД и определено от директора отговорно лице, утвърждават се заедно с документацията за процедурата и в един и същи ден поканата се публикува на Портала за обществени поръчки - публични покани в АОП и на електронната страница на МГ „Баба Тонка“ - в обособената част „профил на купувача”. В деня на публикуването Възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване, а може да я изпрати и до избрани от него лица, без ла променя условията. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

Чл. 43.(1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена със Заповед на директора, в деня след изтичане на срока за събиране на офертите. След връчване на Заповедта, длъжностните лица от комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 от ЗОП. В комисията се включва и юрист по чл. 10 от настоящите вътрешни правила.
(2) Срокът по получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в „ профила на купувача”.
(3) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува на електронната страница на МГ „Баба Тонка“ в обособената част „профил на купувача” писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Чл. 44. (1) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68. ал. 3. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
(2) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на директора за утвърждаване, след което в едни и същи ден се изпраща на участниците и се публикува на електронната страница на МГ „Баба Тонка“ в обособената част” профил на купувача” при условията на чл. 22 б, ал. 3.

Чл. 45. Комисията при необходимост може по всяко време: да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в офертата.

Чл. 46. (1) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
(2) Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка,
2. Предложеното техническо решение.
3. Наличието на изключително благоприятни условия за участника.
4. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка.
5. Получаване на държавна помощ.
(4) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание с невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
(5) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
(6) Когато не е подадена нито една оферта, Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него Изпълнител. В тези случаи Възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 1016. ал. 1 от ЗОП и от техническите спецификации и проекта на договор. приложени към поканата.

Чл.47. (1) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.т. 1 - 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т.т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на Възложителя, издадени от съответните компетентни органи и удостоверяващи:
1. Че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, освен ако е реабилитиран, за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, подкуп, участие в организирана престъпна група, престъпление против собствеността, престъпление против стопанството.
2. Че не е обявен в несъстоятелност и/или не е в открито производство по несъстоятелност и/или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.
3. Че не се намира в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Че няма задължения към държавата и към Община по смисъла на чл. 162. ал.2 н т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен /издава се от съответната териториална дирекция на НАП и от общината по седалището на участника/.

Чл.48. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения Изпълнител.

Чл.49. (1) Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
1. Откаже да сключи договор;
2. Не изпълни някое от изискванията, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата:
3. Не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 т.1 и ал.5 от ЗОП или на посочените в публичната покана изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
4. Не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
5. Договорът с участник, класиран на първо място може да бъде прекратен без да е налице започнато изпълнение на предмета на договора в указаните в същия срокове и в срока на валидност на офертата на втория класиран участник.
(2) Възложителят публикува в „профила на купувача“ при условията на чл. 22 б. ал. 3 договора и допълнителните споразумения към него.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Възлагане на обществени поръчки без провеждане на процедура и без публична покана - при поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП на стойност без ДДС съгласно чл. 14, ал.5 от ЗОП


Чл. 50. (1) В случаите, при които прогнозната стойност на поръчката по чл. 3, ал. 1 от ЗОП без ДДС е под праговете на чл. 14. ад. 5 от ЗОП;
1.3а строителство - под 60 000лв.
2.3а доставки или услуги - под 20 000лв.
3.3а конкурс за проект - под 66 000 лв.
не се прилагат процедурите по Закона за обществените поръчки и условията и реда на Глава осма „а“от Закона за обществените поръчки. Възлагането па поръчката се извършва въз основа на мотивиран доклад от ПДАСД, по предложение на ръководителите на проекти и звена, които ще се ползват от предмета на поръчката до Директора на МГ „Баба Тонка“. Към доклада се прилага предложение за поемане на финансово задължение, одобрено и от гл. счетоводител на МГ „Баба Тонка“.
(2) Възлагане на обществени поръчки за строителство.
1. При възлагане на обществени поръчки за строителство, които са съгласно праговете на чл. 14, ал. 5. т.1 от ЗОП, техническото задание за поръчката се изготвя от компетентен експерт.
2. ПДАСД, съвместно с длъжностното лице, подготвят покана към потенциалните участници, която заедно с техническото задание след подписването им от директора се публикуват на електронната страницата на МГ „Баба Тонка“ – „профил на купувача“. Поканата заедно с техническото задание могат да се изпратят и до определени фирми/лица.
3. Офертите се подават в МГ „Баба Тонка“ и се завеждат във „Входящ регистър“ от ЗАТС. До отварянето им се съхраняват от същия.
4. Директорът на МГ „Баба Тонка“ назначава комисия съгласно чл. 68 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите и съставяне на протокол за резултатите.
Комиси ята се състои от минимум трима човека, с подходяща квалификация и опит в съответствие с предмета на конкретната обществена поръчка, като в комисията задължително участват ПДАСД и гл.счетоводител.
5. Членовете на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че:
• нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник.
• не са "свързани лица“ с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.
• нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
6. Членове те на комисията представят на директора декларация за съответствие с предходните обстоятелства след получаване на списъка с участниците, както и на всеки етап от обществената поръчка, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.
Члено вете на комисията са длъжни ла пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа.
7. Решенията на комисията се вземат с мнозинство. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
8. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член. Директорът, а в случай на упълномощаване - длъжностното лице, издава заповед за определяне на нов член на комисията.
9. 3а работата си членовете на комисията съставят протокол, в който отразяват резултатите от работата си.
10. Протоколът на комисията се утвърждава от директора.
11. След утвърждаването на протокола от директора на МГ „Баба Тонка“ се пристъпва към сключването на договор с избрания за Изпълнител, съгласно чл.74 от ЗОП. Договорът се съгласува с ПДАСД и гл.счетоводител преди подписването му от директора на МГ „Баба Тонка“.
(3) Възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги или конкурс за проект:
1. При възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги или конкурс за проект, когато прогнозната стойност на поръчката е съгласно праговете по чл.14. ал.5, т.2 и т.З от ЗОП, възлагането на поръчката се извършва въз основа на писмена покана (ако е приложимо, придружена и с техническо задание.)
2. Поканата и техническото задание за поръчката се изготвят от компетентен експерт/ длъжностно лице в съответното звено, което ще се ползва от предмета на поръчката. ПДАСД, съвместно с длъжностното лице подготвят покана към потенциалните участници, която заедно с техническото задание след подписването им от директора се публикуват на електронната страницата на МГ „Баба Тонка“ – „профил на купувача“. Поканата заедно с техническото задание могат да се изпратят и до определени фирми/ лица.
3. Офертите се подават при ЗАТС на МГ „Баба Тонка“ и се завеждат във „Входящ регистър” . До отварянето им се съхраняват от ЗАТС.
4. Директорът на МГ „Баба Тонка“ назначава комисия съгласно чл. 68 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите и съставяне на протокол за резултатите от работата си. Комисията се състои от минимум трима човека, с подходяща квалификация и опит в съответствие с предмета на конкретната обществена поръчка, като в комисията задължително участват ПДАСД и гл.счетоводител.
5.Членовете на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че:
• нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;
• не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
• нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
6. Членовете на комисията представят на директора декларация за съответствие с предходните обстоятелства след получаване на списъка с участниците, както и на всеки етап от обществената поръчка, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа.
7. Решенията на членовете на комисията се вземат с мнозинство. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
8. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Директорът, а в случай на упълномощаване - длъжностното лице, издава заповед за определяне на нов член на комисията.
9. 3а работата си членовете на комисията съставят протокол, в който отразяват резултатите от работата си.
10. Протоколът на комисията се утвърждава от директора.
11. След утвърждаването на протокола от директора на МГ“Баба Тонка“се пристъпва към сключването на договор с избрания за Изпълнител, съгласно чл.74 от ЗОП. Договорът се съгласува с ПДАСД и гл.счетоводител преди подписването му от директора на гимназията.
(4) При възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги или конкурс за проект, Възложителят не прилага процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2 от ЗОП, но е длъжен да сключи писмен договор. В този случай не е задължително изпращането на покана до фирми и/или лица, както не е задължително и публикуване на поканата на електронната страницата МГ „Баба Тонка“- Русе – „профил на купувача“. Необходимо е ПДАСД, по предложение на ръководителите на проекти и звена, да изготви доклад или предложение за поемане на финансово задължение до директора на МГ „Баба Тонка“-Русе, в който се обосновава необходимостта от възлагане на поръчката. Предложението за поемане на финансово задължение се съгласува с гл.счетоводител, след което се предоставя на директора на МГ „Баба Тонка“-Русе за одобрение и подпис. След одобрението на предложението за поемане на финансово задължение от директора на МГ „Баба Тонка“-Русе, може да не се сключва писмен договор за изпълнение на поръчката (с изключение на поръчки за упражняване на строителен надзор и упражняване на авторски надзор в строителството), а разхода да се докаже чрез първични платежни документи.


ГЛАВА ПЕТА
Ред за възлагане на обществени поръчки чрез Състезателен диалог, процедура въз основа на Рамково споразумение и Динамични системи за доставки. Провеждане на конкурс за проект


Чл. 51. Възлагането на обществени поръчки чрез Състезателен диалог се осъществява по реда на Глава шеста "а" от ЗОП. ПДАСД по предложение на ръководителите на проекти, които ще се ползват от предмета на поръчката организира подготовката, организацията, провеждането на процедурата и сключването на договора с определения кандидат за Изпълнител. ПДАСД и длъжностно лице отговарят за изготвянето и за изпращането на необходимите документи до АОП - решението за откриване (прекратяване) на процедурата, обявлението за провеждане на процедурата, решение за промяна (ако е приложимо такова решение), решението за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, информацията за сключен договор и информацията за изпълнен договор.
Всички документи, за които се изисква да бъдат подписани/одобрени от директора на МГ „Баба Тонка“-Русе се съгласуват предварително от ПДАСД и гл.счетоводител и след това се представят на директора за одобрение и/или подпис.

Чл. 52. Възлагането на обществени поръчки въз основа на Рамково споразумение се осъществява по реда на Глава седма “а" от ЗОП. ПДАСД по предложение на ръководителите на проекти и звена, които ще се ползват от предмета на поръчката отговоря за подготовката, организацията, провеждането на процедурата и за сключването на договора с определения Изпълнител. ПДАСД и длъжностно лице отговарят за изготвянето и изпращането на необходимите документи до АОП - решението за откриване (прекратяване) на процедурата, обявлението за провеждане на процедурата, решение за промяна (ако е приложимо такова решение), информацията за сключено рамково споразумение, информацията за сключен договор и информацията за изпълнен договор. Всички документи, за които се изисква да бъдат подписани/одобрени от директора на МГ „Баба Тонка“ се съгласуват предварително от ПДАСД и гл.счетоводител и след това се представят на директора за одобрение и/или подпис.

Чл. 53. Провеждането на конкурс за проект се осъществява по реда на Глава осма от ЗОП. ПДАСД по предложение на ръководителите на проекти и звена, които ще се ползват от предмета на поръчката организира подготовката, организацията и провеждането на конкурса за проект. ПДАСД и длъжностно лице отговарят за изготвянето и изпращането на необходимите документи до АОП - решението за провеждане на конкурса за проект, обявлението за провеждане на конкурса за проект, резултат от конкурса за проект/информация за проведения конкурс за проект. Всички документи, за конто се изисква да бъдат подписани/одобрени от директора на МГ „Баба Тонка“ се съгласуват предварително от ПДАСД и гл.счетоводител и след това се представят на директора за одобрение и/или подпис.


ГЛАВА ШЕСТА
Контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки


Чл.54. (1) Директорът на МГ „Баба Тонка“ - Русе или упълномощено от него длъжностни лице със заповед определят длъжностни лица, които отговарят за:
1. Планирането и провеждането на обществените поръчки, с оглед избягване на тяхното разделяне.
2. Спазва не на нормативно определените срокове.
3. Контрола по изпълнението на договорите.
(2) Процесите, свързани с изпълнението и контрола на договорите за обществени поръчки, по които страна е МГ “Баба Тонка“ - Русе се осъществяват в съответствие с действащата нормативна уредба (ЗУТ, други закони и подзаконови нормативни актове) от съответния ръководител на проект/звено - заявител на обществената поръчка, съгласувано с ПДАСД , чрез документиране на проверките.

Чл.55. При констатиране на всяко несъответствие или форми на неизпълнение, лицето, упражняващо контрол, незабавно сезира в писмен вид директора на МГ „Баба Тонка“ за предприемане на адекватни мерки, включително и процедура по прекратяване на договора, ако е необходимо.

Чл.56. (1) След приключване на изпълнението по договора, гаранцията за изпълнение се освобождава само след писмено становище на лицето извършвало контрол по изпълнението му съгласувано с гл.счетоводител.
(2) Лицето, упражняващо контрол по изпълнение на договора има задължението да изготви информация до АОП за изпълнен договор и след одобрението й от директора за Възложител, да изпрати същата на АОП в седем дневен срок от приключване на изпълнението му.

Чл. 57. (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящите вътрешни правила виновните длъжности лица и служители от МГ „Баба Тонка“ носят административно- наказателна отговорност съгласно Глава тринадесета от ЗОП, както и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
(2) При констатирано нарушение на разпоредбите на вътрешните правила се изисква писмено обяснение от всяко длъжностно лице и становище от ПДАСД относно обстоятелствата, довели до извършване на нарушението.


ГЛАВА СЕДМА.
Съхраняване на документацията по обществената поръчка


Чл.58. За откритите, проведени и/или финализирани с договор процедури се води досие. Попълва се от отговорното лице по процедурата и/или упълномощено лице, определено със заповед на Директора - Приложение №1

Чл.59. До изтичане на срока за подаване на офертите цялата документация по подготовката на процедурата, придружена с подробен опис, се съхранява от ЗАТС .

Чл.60. По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите оферти/предложения се съхранява от председателя на комисията. Съхранението на всички документи в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

Чл.61. След сключване на договора и неговото изпълнение, документите се предават за съхранение от ЗАТС в архива МГ „Баба Тонка“ за съхранение в срок от 4 години с изключение на тези по Глава Осем „А"от ЗОП. ЗАТС съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по Глава Осем „А“ от ЗОП, за срок три години след приключване изпълнението на договора.

Чл.62. Към всяко досие ЗАТС изготвя Контролен лист. В него се отразява използването на документи от досието /извън стаята за съхранение/ от лица и структури, имащи отношение по досието и оторизирани по законов път да извършват последващ мониторинг.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ I. Указанията по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се
възлагат на ПДАСД в МГ „Баба Тонка“ - Русе.
§2. Тези Вътрешни правила се приемат на основание чл.8 б от Закон за обществените
поръчки /ЗОП/ и във връзка с разпоредбите на чл. 13. ал. 3 от Закон за финансовото
управлен ие и контрол в публичния сектор/ЗФУКПС/ и са утвърдени със Заповед № 185/06.01.2015 г. на директора на МГ „Баба Тонка“-Русе.
§3. Настоящите вътрешни правила подлежат на актуализация и допълване при промяна на нормативната уредба.
§4. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от директора МГ „Баба Тонка“-Русе.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: За откритите, проведени и/или финализирани с договор процедури се води дневник. Същият се води и съхранява от длъжностно лице.

Регистър на откритите, проведени и финализирани с договор процедури по ЗОП


№, дата на Заповед за откриване на процедуратаПредмет на процедуратаБрой постъпили офертиРезултат от процедуратаДата на сключване на договорДата на вписванеПодпис на длъжностното лицеРазработил: ПДАСД Т. МиковПублична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет "Текущ ремонт на учебен кабинет 55" може да видите тук.
Полезни връзки

фонд Математика на бъдещето
МОMН
РУО-Русе
Община Русе
инфо за град Русе
Държавна агенция за закрила на детето


Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]


Случайнa снимка

Концерт 19.05.2010 г.
Случайнa снимка - Преглед на снимка в оригинални размери
Брой снимки: 85


Онлайн

Гости: 11
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 1384, най-новият: sil.jordanova

Официален сайт на МГ "Баба Тонка" - 2008