http://mg-babatonka.bg/~web37_informatics/

Състезания по информационни технологии


от teach_admin

Национален есенен турнир по информатика и ИТ "Джон Атанасов"
гр. Шумен

През 2001 година състезанието се провежда за първи път. Журито е в състав :
Красимир Манев - председател, Стоян Капралов, Емил Келеведжиев, Бойко Банчев и Петко Минков.
През 2003 година състезанието получава своето име - Есенен турнир по информатика и ИТ "Джон Атанасов" и се разширява, като е добавена и секция по Иформационни технологии. Журито по Информационни технологии е в състав :
Председател - Силвия Кънчева, Мадлен Христова, Ивайло Иванов и Розалин Стойчев.
Надсловът "Компютърът в класната стая" се оказа подходящ за всевъзможни теми и атракции.
През 2004 година новостта е създаването на група Е при състезанието по информатика. Най-малките програмисти вече са от 4-5 клас. (дори от 3). Журито по Информационни технологии е с председател : Ивайло Иванов. От тогава насам той е председател на комисиите, но броят на категориите по ИТ се увеличава. Лавинообразно нараства и броят на участниците.
Категориите по ИТ са 4:
Приложни програми - за ученици от 8 до 12 клас
Интернет приложения - за ученици от 8 до 12 клас
Мултимедийни проекти - за ученици от 8 до 12 клас
Презентационни проекти - за ученици от 5 до 7 клас
Регистраци ята е на сайта на състезанието http://net.ab-bg.com, който обикновено се отваря около две седмици преди датата и се закрива след около месец.

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2008 2007 2006 2005

Национална олимпиада по информационни технологии

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи - една от V до VII клас включително, и друга от VIII до XII клас. Те трябва да разработят собствени проекти, под ръководството на научен ръководител и да ги защитят пред комисии в различните кръгове на олимпиадата. В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.
Реглам ента за олимпиадата може да прочетете тук.
Регистрацията става на адрес: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/login.php

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2009 2008 2007 2006

УчИМИ

Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) e учреден през септември 2000 г. като една от инициативите на България, свързани с отбелязването на 2000-та година като световна година на математиката. Учредители са Съюз на математиците в България (СМБ), фондация "Еврика", Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", Институт по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Целта на Ученическия институт е да привлече средношколци с изявен интерес към математиката, информатиката и информационните технологии, да ги поощри и подтикне към самостоятелна научно- изследователска работа, да им предложи възможности за изява, развитие и професионално израстване.
Пре з януари 2004 г., по съвместна инициатива на ФМИ при Пловдивски Университет “П. Хилендарски” и на ОМГ “Акад. Кирил Попов” беше създаден Филиал на УчИМИ в Пловдив. Целта на УчИМИ–Пловдив е да оказва подкрепа както финансова, така и научна, на талантиливите ученици в града и региона чрез изнасяне на лекции на подходящи теми, консултации и научно ръководство на ученически разработки. Със съдействието на Филиала бяха организирани и проведени в Пловдив Четвъртата и Петата Ученически конференции през януари 2004 и 2005 г. Пловдивският Университет приема без кандидатстудент ски изпити дванадесетоклас ниците, получили грамоти за отлично представяне в конкурсните сесии на УчИМИ през текущата учебна година.
Ученици те разработват проекти от различни области на математиката, информатиката и информационните технологии, индивидуално или в колектив, самостоятелно или под ръководството на учители, университетски преподаватели или научни работници. Проектите могат да имат реферативен характер, но особено високо се цени наличието на елементи на оригиналност и творчество.
ДЕЙНОСТИ НА УчИМИ:
Ученическа конференция (УК) - провежда се през месец януари в гр. Пловдив. По време на конференцията журито оценява и класира представените ученически проекти. Авторите на най-добрите разработки получават правото да участват в Ученическата секция на XXXVIII Пролетна конференция на СМБ, като разноските им се поемат частично от УчИМИ. Разходите на участниците в УК се поемат от училищата, секциите на СМБ в страната или от други организации.
Интервю за RSI - авторите на отличените в УК проекти получават покана за участие в интервю за избор на двама участници в Изследователски я научен институт (Research Science Institute (RSI) в САЩ (www.cee.org/ rsi/). Интервюто се провежда в края на януари от комисия, която проверява общата култура на участниците, познанията им по английски език (изисква се владеене на говорим английски), взема под внимание участието и класирането им в олимпиади и състезания по математика и информатика. Допълнително изискване от RSI е участниците да не са в последния училищен клас. Разходите по престоя в САЩ са за сметка на домакините. Изследователски ят научен институт RSI се провежда всяка година от 24 юни до 4 август в Масачузетския технологичен институт (MIT) и в него участват 75 ученика от различни страни в света. Участниците разработват проекти под ръководството на преподаватели от MIT, а за лектори се канят световно известни учени, в т. ч. и нобелови лауреати. Най-добре представилите се в RSI участници получават препоръка при кандидатстване в американски университети.
Ученическа секция (УС) - провежда се през месец април в рамките на Пролетната конференция на СМБ. Авторите на отличените в УК’09 проекти изпращат преработени версии на разработките си и участват в УС’09 на разноски на Ученическия институт. В Ученическата секция могат да участват и средношколци, които не са представили проекти в Ученическата конференция. По време на Ученическата секция журито оценява и класира разработките. Авторите на отличените проекти получават правото да участват
в Лятната изследователска школа, като разноските им се поемат частично от Ученическия институт.
Лятна изследователска школа (ЛИШ) - се провежда през месеците юли и август. Покана за участие в ЛИШ получават авторите на отличените проекти от Ученическата секция (УС), както и изявени участници в международните олимпиади по математика и информатика. До участие в школата се допускат и други ученици с доказани
възмож ности за самостоятелна работа по математика и информатика, като разходите им са за тяхна сметка и/или за сметка на училищата и/или секциите на СМБ. Без право на участие в ЛИШ са младежите и девойките, които към датата на провеждане на школата са завършили средното си образование. Лятната изследователска школа е триседмична. Първите две седмици са посветени на лекции, семинарни занятия и индивидуална работа върху конкретни теми и задачи. Всеки ученик избира тема за самостоятелна работа в предварително обявени тематични направления. През третата седмица се провежда Ученически работен семинар, на който участниците докладват резултатите от работата си през първия етап на школата. По същото време ще се
проведе и Семинар с учители по математика, информатика и нформационни технологии. Покана за участие в Семинара получават учители – научни ръководители на отличени ученически проекти през учебната година.
Повече информация може да видите на адрес: http://www.math.bas.bg/hssi/.

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2009 2008 2007 2006 2005 2003

Национално състезание по ИТ "Иновационни технологии в българското образование" - Монтана

Състезанието се провежда от 2006 година с домакин ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Монтана и организатори: МОН, Пловдивски университет, Технически университет - Габрово, СМБ, РИО – Монтана, ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана и Школа по WEB дизайн към ПМГ. Състезанието се организира с любезното съдействие на фирма Microsoft – България и община Монтана.
Участн иците в националното състезание изготвят и защитават пред комисия и другите състезатели разработени от тях проекти, демонстриращи и спомагащи за приложението на иновационни технологии в българското образование.
Категориите, в които участват проектите са:
1. „WEB-приложения” – за ученици 8-12 клас
2. “Приложни програми” – за ученици 8-12 клас
3. „Компютърни презентации” – за ученици 5-7 клас
4. „Компютърни презентации” – за ученици 8-10 клас
Проектите в първите три категории могат да бъдат изготвяни от един или двама ученика под ръководството на научен ръководител или консултант по съответния учебен предмет. Няма ограничения за предметната област. След участието в състезанието всеки проект се предоставя за свободно ползване за нуждите на българското образование. Всеки ученик може да участва с един проект в една от трите категории. Проектите не трябва да са печелили призови награди (първо, второ или трето място) в други състезания и конкурси през учебната 2008/2009 година.
Състезанието в четвъртата категория - „Компютърни презентации” – за ученици 8-10 клас – протича по отделен регламент. Състезателите не подготвят предварително проекти. В деня на състезанието те получават материали от журито, което им задава тема. В рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви презентация върху поставената тема, която да представи пред журито и публиката. Редът на представяне се определя предварително чрез жребий. Всеки състезател в тази категория трябва да подсигури собствен преносим компютър с необходимия софтуер за изготвяне на презентация. Повече информация относно категориите и критериите за оценяване може да видите на сайта на състезанието.
Р егистрацията на проектите ще се осъществява на адрес:www.montana-it.com.

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2009 2006

Национално състезание по web дизайн "Непознатата България" - Ловеч

Състезанието се провежда от 2005 година. В състезанието могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички училища в една състезателна група. Те трябва да защитят пред комисия собствени Web сайтове на тема "НЕПОЗНАТАТА БЪЛГАРИЯ" (Тайните на България – по-малко известни природни забележителност и, исторически места и личности) .
Участващите в състезанието сайтове могат да бъдат изработени от екип до 2 ученици, но всеки ученик може да участва само в разработката на един сайт.
Условия за участие:
  • Web сайтът трябва да бъде разработен на поне два езика (български и един чужд: английски, френски, немски, испански, руски и др.). В сайта трябва да фигурира името на преподавателя по
    чужд език, които гарантира качеството на съдържателната част на съответния език. Наличието на втори чужд език ще бъде поощрено при оценяването на разработката.
  • В състезанието се допускат сайтове, които не са награждавани до този момент на различни национални олимпиади и състезания и за създаването им е използван лицензиран софтуер.
  • Web сайтът трябва да бъде публикуван в интернет и регистриран поне в три търсачки.
Подробна информация за състезанието, както и регистрацията на проекти се осъществява на адрес: http://www.web.rio-lovech.com/

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2007

Национално състезание по web дизайн и интернет програмиране, гр. Лозница

Състезанието се провежда от 2007 година в гр. Лозница, Разградска област. В него могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички училища в страната. Те трябва да защитят пред комисия собствени проекти в две категории – „Уеб дизайн” и „Интернет програмиране”. Участващите в състезанието проекти могат да бъдат изработени от екип до 2 ученика под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва в разработката само на един проект. За участници в състезанието се смятат тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на проекта, а не само в работа върху неговата съдържателна част.
Подробна информация и регистрация за състезанието се осъществява на адрес: http://webloz.net/

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2008 2007

Национално Състезание по Компютърни Мрежи, гр. София

Националното Състезание по Компютърни Мрежи се провежда през два състезателни дни в един финален кръг в гр. София. За участие в него се допускат всички ученици от VIII до XIII клас, които участват в една състезателна група.
През първия състезателен ден участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg. Веднага след това, в същият състезателен ден най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия с използване на програмата Packet Tracer 5.1.
При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали безплатно предоставени от фирмата Cisco България, които са разработени в рамките на Cisco Мрежовата Академия.
Всичк и ученици, които желаят да участвуват в състезанието трябва да се регистрират в Интернет на адрес: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg. С направената регистрация учениците получават достъп до специално предоставени учебни материали (на английски език) от курсове в CNAP – CCNA Discovery и Exploration.
Пр ез първият етап всички регистрирани участници се съзтезават едновременно решавайки предложения от комисията тест. След преглеждането на резултатите участниците с най-висок сбор от точки, определени от журито, се класират за втория етап. През вторият етап участниците решават казуси с използване на програмата Packet Tracer 5.1. Учениците получават точки за всеки правилно решен проблем, както и в зависимост от времето което са използвали за решаването на казуса. Крайното класиране се извършва въз основа на сбора точки от двата кръга (с тегло по 50%).

Ето как се представят учениците от МГ през годините:
2009 2007

Конкурс по информационни технологии към Националния Ученически Екопарламент, 2006 г.

  • Станислав Златков Станков и Анна Йорданова Атанасова от 11г клас с проет по информационни технологии на тема “Природен парк Калимок”
  • Ивелин Йорданов от 6 клас с проект на тема “Природното наследство на моя роден край”
  • Денислав Емилов, Иконом Икономов и Георги Ицов от 10б клас с проект на тема “Природното наследство на моя роден край”
  • Два проекта на ученици от профил „Биология” за участие в конкурса и печелят две грамоти за отлично представяне.

Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Галерия със снимки

Снимка
Обща снимка

Произволна снимка

С помощта на:

e107
PHP
MySQL
Официален сайт на катедра "Информатика и ИТ" при МГ "Баба Тонка" - Русе © 2010