Квадратна функция

Забележете връзката между стойността на параметъра а и ориентацията на графиката на функцията f(x)
Задайте поотделно стойности на параметрите а = 0, b = 0 и c = 0. Променяйте стойностите на останалите. Какви изводи можете да направите?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Каква формулировка на задача може да се направи за точките от графиката, които са над абцисната ос?

Каква формулировка на задача може да се направи за точките от графиката, които са под абцисната ос

Боряна Куюмджиева, Създаден с GeoGebra

Назад